داود محمدی نماینده مردم تهران

مسوولیت کنترل مواد مخدر در کشور با کیست؟
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
هفته نامه نشاط وزندگی شماره۲۸
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵

داود محمدی نماینده مردم تهران

داود محمدی نماینده مردم تهران

وحدت بین همه جناح های سیاسی مجلس دهم برای حل مشکلات مردم
امیدوارکننده است
نماینده مردم تهران ،ری،شمیرانات واسلامشهردرمصاحبه اختصاصی با هفته نامه نشاط وزندگی ازشروع خوب مجلس دهم برپایه عقلانیت وتفاهم همه جناح های سیاسی کشوربرای حل مشکلات مردم سخن گفت
داود محمدی باتاکید برجایگاه مجلس شورای اسلامی قانونگذرای ونظارت برامور اجرای کشور برای حل مشکلات مردم وحفظ کرامت انسان ها راازاهم وظایف نمایندگان مجلس و دولتمردان برشمرد.
ایشان درادامه فرمودند مجلس دهم مصمم است باهمدلی ووفاق ملی درحل مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم اقدامات موثری را در کنار دولت ورهنمود های مقام معظم رهبری در باره اقتصاد مقاومتی انجام دهد
مشروح مصاحبه ایشان درباره موضوعات مختلف خصوصا آموزش وپرورش کشوررادر ذیل می خوانیم
جناب آقای محمدی شما ازمعلمان ومدیران باسابقه آموزش وپرورش کشور هستید ودر انتخابات از حمایت و رای بالای فرهنگیان برخوردار بودید به نظر شما مشکل فعلی آموزش وپرورش کشور چیست؟
همانطور که فرمودید افتخار این جانب این است که عمرزیادی از خدمت خود رادرآموزش وپرورش بعنوان یک معلم ومسئول در رده های مختلف صف وستاد گذراند ه ام وتا حدود زیادی به ابعاد مختلف آموزش وپرورش آشنا هستم وسال های اخیر هم بعنوان فعال سیاسی درحوزه آموزش وپرورش پیگیر مطالبات آموزش پرورش بوده وهستم واگر خداوند متعال توفیق دهد سعی داریم از همه تجارب خود و همکاران محترم در کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس برای ارتقاء کیفی وکمی نظام آموزشی کشور اهم از مدارس ودانشگاه ها اقدامات موثری انجام شود.
به نظر بنده مشکل اصلی آموزش وپرورش کشورمشکل نگرشی است اگرشناخت ما از انسان ونقش آن درجامعه کامل شود ومنابع انسانی هر جامعه راازمنابع اصلی توسعه بدانیم آنوقت آموزش وپرورش ودانشگاه ها بعنوان دستگاه های مولد در اولویت اول توزیع منابع مالی واز حمایت همه جانبه قوای سه گانه وآحاد جامعه قرار می گیرد.نگاه منسوخ شده گذشته به آموزش وپرورش که این دستگاه بزرگ فرهنگی کشور راهزینه برومصرف کننده داند باید اصلاح وآموزش وپرورش در صدر توجه تصمیمگیران کشور اهم از دولت ومجلس درتخصیص منابع قرارگیرد. برای تحقق این هدف باید اهمیت انسان وشناخت ابعاد وجود آن درکلیه برنامه های خرد وکلان توسعه کشور قرار گیرد. اگر این مهم اتفاق افتاد آنگاه مشکلات نظام آموزشی کشور در ابعاد مختلف حل خواهد شد آگر مشکلات آموزش وپرورش کشور حل شود بسیاری از معضلات اجتماعی ازبین می رود و هزینه دستگاه های حمایتی کشور کاهش میابد .
به نظر شما نقش مجلس شورای اسلامی وکمیسیون آ موزش وتحقیقات مجلس درارتقای بعد کمی وکیفی آموزش وپرورش چقدر مهم است ؟
به هرحال برای هراتفاقی نیازمند به قانون واجرای قانون هستیم خوب در سال های بعد از انقلاب قوانین مهمی مثل قانون اساسی وبرنامه های توسعه ای کشوروظایف و جایگاه دستگاه های مختلف کشور از جمله آموزش وپرورش را مشخص نموده است اگراین قوانین که تقریبا جامع هم بوده اند خوب اجرا می شد ما امروز با این همه مشکل در کشور از جمله آموزش وپرورش مواجه نبودیم.بعنوان نمونه توجه به آموزش وپرورش رایگان در اصل سوم قانون اساسی تاکید شده است یا اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی به رهبری امام راحل (ره) برای رفع تبعیض دربین مستضعفین ومرفعین شکل گرفت وبه عبارت بهتراستقرارعدالت آموزشی از اهم وظایف آموزش وپرورش است اگر چه در سال های گذشته اقدامات خوبی انجا م شده است اما ما شاهد شکاف زیادی بین توزیع منابع آموزشی در سراسر کشور هستیم وبه عبارتی دیگر تبعیض وفاصله طبقاتی در نظام آموزشی کشور موج می زند واین رویه غلط رو به گسترش است که باید این موضوع آسیب شناسی وکنترل شود .ما نباید به بهانه درآمد زایی تبعیض آموزشی رادر کشور شاهد باشیم بطوریکه بعضی از فرزندان ما از بهترین امکانات آموزشی برخوردارباشند وبرخی از حد اقل ها هم در بعد سخت افزاری ونرم افزاری آموزشی برخوردار نباشند.این موضوع با آرمان های انقلاب وامام راحل (ره)سازگاری ندارد وظیفه دولت ومجلس است به این موضوعات مهم حساس وبا تصمیمات درست در قانون گذاری واجرای قانون این معضلات را کنترل واز بین ببرد.
وظیفه نمایندگان فرهنگی مجلس در رفع این مشکلات چقدر مهم است ؟
البته وظیفه نمایندگان مجلس حساسیت به همه مسایل مردم وجامعه است اما نقش نمایندگان فرهنگی مجلس در حمایت از آموزش وپرورش ورفع تبعیض های نا روابین حقوق معلمان با سایر اقشار جامعه ازاهموظایف است کا باید این جانب باهمکاران فرهنگی مجلس در کمیسیون های مربوطه حد اکثرتلاش خود رابرای حل مشکلات آموزش وپرورش در ابعاد مختلف داشته باشیم
به نظر این جانب نگاه به آموزش وپرورش باید نگاه فراجناحی و نگاه وظیفه ای برای رشد فرهنگی کشور باشد که در روز های اول مجلس دهم این دغدغه نزد همکاران محترم مشاهده شد وجای امیدوارهست
آیاشما با توجه به سابقه سیاسی وفرهنگی که در حوزه آموزش وپرورش داشته اید برای ریاست یا عضوهیات ریسه کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس کاندید ا می شود واصولا نگاه شما به نقش این کمیسیون در حل مشکلات نظام آموزشی وپژوهشی کشور چگونه است ؟
این جانب در تمام سال های که توفیق خدمت درنظام مقدس جمهوری اسلامی راداشته ام خودم راداوطلب کاری نکرده ونمی کنم اما هرجا دوستان وهمکاران بنده راتشویق به قبول مسئولیت کرده اند شانه خالی نکرده ام در مجلس دهم هم همینطورخواهد بود اما دراین دوره نگاه به کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس متفاوت است عده ای ازهمکاران من خصوصا نمایندگان فرهنگی اعتقاد دارند از آنجاییکه زیربنای آموزش وپژوهش کشور دراموزش وپرورش شکل می گیردباید نگاه کمیسیون وافرادی که در اینجا مسئولیت می پذیرند بهتر است رویکردی آموزش وپرورشی داشته اند این نظریه باعملکردگذشته کمیسیون که دراختیار دانشگاهیان بوده است واتفاقات مهمی در حوزه آموزش وپرورش نیافتاده است بیشترمطرح است البته بنده خیلی به این خط کشی ها اعتقاد ندارم ولی باور دارم که موضوع آموزش وپرورش در کمیسیون مربوطه باید در اولویت کار ها وپیگیری ها قرار بگیرد با این ادله عد ه ای معتقد هستند اگر مسئولیت کمیسیون بافرهنگیان مجلس باشد زمینه پیگیری وحل مشکلات آموزش وپرورش بهتر انجام می شود بنده هم با تمام توان وتجربه ای که در احتیار دارم وبراساس تعهدی که در شعار های انتخاباتی خود داده ام در خدمت همکاران عزیزفرهنگی وخانواده بزرگ آموزش وپرورش کشور خواهم بود.
نظرجنابعالی درباره سند تحول ،معیشت معلمان نگاه تک بعدی که به تعلیم وتربیت درآموزش وپرورش می شود چیست؟
من سند تحول را مطالعه کرده ام این سند که نتیجه یک کارکارشناسی عمیق است باید محترم شمرده شود وبا توجه به فضای کنونی مخصوصا با گسترش فضای مجازی به روز شود .این اصلاحات نباید با نگاه سیاسی باشد.
درباره معیشت معلمان آنقدر که حرف زده شد است عمل نشده ما باید منت دار معلمان کشور که علیرغم کمبود ها وتبعیض های که در حقوق آنان در مقایسه با کارکنان سایر دستگاهها است باشیم که با احساس مسئولیت به وظایف خطیر خود عمل می کنند.اما این تعهد ونجابت معلمان نباید مورد غفلت مطالبات آنان توسط مسئولین در قبال این قشر زحمت کش باشد. امیدوارم مجلس دهم قوانین حمایتی خوبی برای معیشت آحاد جامعه از جمله فرهنگیان عزیز باشیم
درباره تعلیم وتربیت ونگاهی که وجود دارد تعابیرزیاداست اما آنچه باید مهم شمرده شوداین است که تربیت باید همه جانبه وخلاقیت رادر دانش آموزان پرورش دهد . ما درآموزش وپرورش باید بدنبال تربیتی باشیم که حاصل آن جوانانی سالم ،مومن وآماده بکاردرجامعه باشد توجه افراطی به ذهن پروری غفلت از تربیت عاطفی،جسمانی،اخلاقی واعتقادی قطعا زیان آوروبی حاصل است به نظر می رسد در تربیت باید به رسالت های که بر دوش ما گذاشته شده است عمل کنیم نه براساس سلیقه های فردی
آرزوی شما درچند جمله کوتاه چیست؟
آرزودارم درسرزمین من جایگاه ومنزلت انسان بعنوان برترین مخلوق خداوند متعال براساس موازین اسلامی مقدس شمرده شود ودرکارهای سیاسی وانجام وظیفه خداوند راناظربراعمال خود بدانیم ودرحفظ ارزش های که امام راحل خمینی کبیر(ره) وشهدای گرانقدرانقلاب برای ما به یادگارگذاشته اند سخت بکوشیم.

دکتر علی محمدی
دکتر علی محمدی
توفیق تولد درشهرمقدس قم همزمان با تحولات سیاسی اجتماعی دهه چهل شمسی وبعد از آن اوج گیری مبارزات نهضت امام خمینی خوا سته یا ناخواسته ما را به جریات مبارزات سیاسی واجتماعی خاص اون روز ها متصل کرد. شاید باور این موضوع سخت واغراق آمیز باشد اما در سن یازده سالگی یادم هست با ترک تحصیل به جریان مبارزه با شاه ملحق شدیم وبا بزرگان آن نهضت، روز ها وهفته ها خارج از منزل شب وروزدر مبارزه فیزیکی با کماندو های شاهنشاهی بودیم،به طوریکه کاملا ما را شناسایی و دستگیر ومورد ضرب وشتم جدی قرار دادند. واز ما تعهد گرفتند که دیگر به خیابان ها نرویم ولی با اعلام حکومت نظامی باز تما م شب ها را در خیابان های آذر وچهار مردن لاستیک آتش می زدیم ومانع عبور ومرور ماشین های گارد می شدیم. به هر حال گذشت وجنگ هم رسید وما باز یه سهم کوچکی با حضور های متعد همزمان با تحصیل در جبهه ها توفیق سرباز شهید زین الدین داشتتند را پیدا کردم که چیز ها ی زیادی از این فرمانده 24 ساله در قول وعمل آموختم که بعد ها حتی در تحصیلات عالی رشته مدیریت هم نمونه های آن درس ها را ندیدم (روحش برای همیشه شاد) کار کردن در محیط های مختلف وسازمان های گوناگون برای من تجارب ارزشمندی رقم زد که امروز آن تجارب رابرای خدمت به جامعه وجوانان بکار می گیرم کار در سطوح مختلف اداری صف وستاد ، استان ووزارتخانه های آموزش وپرورش ، سازمان تربیت بدنی،هلال احمرکشوربخشی از جاهای است که من توفیق خدمت در سطوح کارشناسی ومدیریت میانی را داشته ام.سفر به اقصی نقاط کشور عزیزم ایران وآشنایی با فرهنگ وآدای روسوم مردم وقوم های مختلف هم از افتخارات دیگر این جانب می باشد که بسیار لذت بخش وتجربه آموز است. درحا ل حاضر مدرس دانشگاه هستم ودر بخش خصوصی آموزشی با ایجاد موسسه آموزش از راه دور برای کمک به رشد تحصیلی بازماندگان از تحصیل خدماتی ارائه می شود. فعالیت های علمی،پژوهشی وروزنامه نگاری بعنوان مدیر مسوول نشریه نشاط وزندگی از دیگر فعالیت های حال حاضر بنده است. ضمن اینکه مسائل قم را بطور ویژه مطالعه می کنم ومقالاتی را در نشریات محلی مثل روزنامه شاخه سبز به چاپ می رسانم. از خداوند منان توفیق خدمت به جامعه اسلامی را برای خود وهمه دوستاران ایران سر افراز خواستارم.یا علی مدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *