سرمقاله پایداری و وفاداری را از شهدا بیاموزیم

نشاط وزندگی شماره ۲۹
تیر ۱, ۱۳۹۵
افشای فیش های حقوقی فرصت است یا تهدی
تیر ۱, ۱۳۹۵

سرمقاله پایداری و وفاداری را از شهدا بیاموزیم

سرمقاله
پایداری و وفاداری را از شهدا بیاموزیم
شهید زین الدین الگوی عملی مدیریت جهادی و انقلابی
دردنیای پیچیده علم مدیریت وتئوری های فراوان غربی هرچقدرمطالعه می کنیم تا بعضی از موفقیت های افرا د شاخص را با معیارها و تئوری های علم مدیریت تحلیل کنیم به منبع موثقی نمی رسیم ناچاراباید بپذیریم بعضی ازموفقیت ها درحوزه مدیریت ورهبری فراتراز دانش های علمی موجود ا ست که ریشه در ارزش ها وباورهای دینی واجتماعی انسان ها دارد شایدتعبیرمقا م معظم رهبری از مدیریت جهادی بعنوا ن یک سرفصل اساسی درحوزه علم مدیریت پاسخی باشد به خلاء تئوری های مدیریت غربی. با این مقدمه باید گفت بسیاری از فرماند ه هان دوران جنگ تحمیلی وشهدای شا خص مانند شهید زین الدین الگویی مجسمی از تئوری مدیریت جهادی هستند. چرا که هرچقدر می خواهیم با شاخص های علمی مدیریت ورهبری نفوذ برقلب ها وپذیرفته شدن مدیربطور مطلق توسط گروه را تعبیر کنیم مصداقی مانند شهید زین الدین نداریم . هیچ وقت فراموش نمی کنم گرمای سوزان بالای۵۰ درجه تابستان سال۱۳۶۱ کنار بصره عراق را وقتی پس از سه ماه اسقراردرخط پدافندی پاسگاه زیدوتلفات سنگین گردان که عده زیادی از بچه ها شهید یا مجروح شده بودند وعده ای هم از فرط گرما ازنظر وضعیت عمومی حال خوبی نداشتند وناچار بودند به لحاظ شرایط منطقه سنگر ها را حفظ کنند. در این بین عده ای از بچه های هم که توانشان تمام شده بود درخواست جابجایی به پشت خط مقدم جبهه را مطرح کردند.این درخواست به گوش شهید زین الدین فرمانده ۲۴ساله لشکر۱۷ علی ابن ابیطالب (ع) قم رسیده بود . آقا مهدی که در ماموریت محور غرب بودند شبانه با موتور خود را به خط مقدم پاسگاه زید رساندند ودر خواست کردند همه بچه ها به مرخصی بروند من تنهایی خط را نگه می دارم تا نیرو برسد بچه ها وقتی این درخواست آقامهدی را متوجه شدند تا صبح گریه کردند وبه اون عده از بچه های که درخواست مرخصی را مطرح کرده بودند اعتراض داشتند. وبه آنان می گفتند شما چگونه به خودتان اجازه داده اید با طرح این درخواست نابجا دراین شرایط حساس ذره ای غبار غم بر چهره نورانی آقا مهدی بنشیند هیچ کس حاضر نشد خط را ترک کند آقا مهدی هم پشت خط منتظر ما بود تا ما برگردیم بچه ها هم قسم شدند که در خط بمانند وبه فرمانده گردان گفتند ما چگونه به صورت آقا مهدی نگاه کنیم ما اورا به اندازه عزیزترین کسان خود مان وبیشتر دوست داریم اودرخط بماند وما به مرخصی برویم. محال است . با اصرار فرمانده گردان برای دیدارآقامهدی قبل از طلوع آفتاب بجز عد ه ای محدودبه پشت خط آمدیم. ولی روی نگاه کردن بر چهره شهید زین الدین را نداشتیم. درست است که بچه ها بیشتر از ماموریت خود در خط مانده بودند اما نیروی نبود که جایگزین شود . لحظه ملاقات با آقامهدی دیدنی بود وتداعی بخش شب عاشورا مانند آن وقت که امام از یاران خود خواستند تا هرکس که آمادگی ندارد جنگ را ترک کنند وبه خانه خود برگردند . تقریبا درخواست شهید زین الدین شبیه همین جمله بود اگرچه شهید زین الدین نگفت الان نیرو نداریم تا جایگزین شما کنیم اما وقتی بچه ها متوجه این موضوع شدند بدست وپای آقامهدی افتادند که ما را ببخشد واجازه دهد دوباره به خط برگردیم. بچه ها اجازه ندادند آقامهدی صحبت خود را شروع کند هروقت ایشان می خواستند حرفی بزنند با صدای بلندگریه خود جملات او قطع می شدوهمه سرها پایین بود آنان حاضربودند هزاران بار تکه تکه شوند اما حاضر نبودند یک خار به پای آقامهدی فرمانده لشکر خود فرو رود. باتوجه به اتمام ماموریت بچه ها وگذشت بیشتر ازبیست روز در بدترین شرایط جنگی وآب وهوای از ماموریت گردانبچه هاشهید زین الدین را راضی کردند و مجددا به خط مقدم با روحیه وصف ناشدنی برگشتند. من همیشه در خلوت خودم به این ملاقات یک ساعته ومیزان نفوذی که یک فرمانده ۲۴ سا له می تواند روی سربازان خودداشته باشد فکر کردم ولی با دانش ظاهری مدیریت ورهبری عقلم به جایی نرسید که این حد از اطاعت پذیری از فرمانده چگونه می تواند اتفاق بیافتد ودر تاریخ جنگ هیچ کشور سابقه ندارد. اعتراف می کنم اکنون هم که به جایگاه استادی در رشته مدیریت رسیده ام هم نتوانستم این نفوذ را با علوم ظاهری مدیریت ونوشته های کتابی ونتایج تحقیقات درک کنم.باورم این است که یک انسان براثر خود سازی وتقوا می تواند به درجه ای از محبوبیت برسد که هزاران مرید او بی چون وچرا فدایی او شوند شهید زین الدین با اطاعت از ولایت وتسلیم محض امام وفرمانده کل قوا بودن به این جایگا ه رسید ه بود. بطوریکه سربازان با تسلیم محض در برابر فرامین اوبه افتخارات وفتوحات بزرگی رسید ندو این رشادت هادر تاریخ ماندگار شد ه است. شاید تعبیر مقام معظمرهبری از مدیریت جهادی منظورمدیریت انقلابی شهدای شاخصی همچون شهید زین الدین است که آنچنان در قلوب مومنین وسربازان خودرسوخ کرده بودند که با یک اشاره بدون چون وچرا حاضر به فدا شدن بودند. به نظر می رسد مدیریت کشور انقلابی ایران اگر بخواهد با اقتدار در منطقه بماند وحرفی برای گفتن داشته با شد باید از این مکتب مدیریتی یعنی حکومت بر قلب ها نظیر شهید زین الدین پیروی کند واین بدست نمی آید مگر با خود سازی وعبور از منیت های ظاهری وپیروی از تقوای الهی. خوب است مدیران کشور ما که اکثرا این شرایط رادرک کرده واز همسنگران وهمرزمان این شهدا هستند این فرهنگ مدیریت را در جامعه اسلامی ترویج دهند و تمام تلاش خود رابه کار گیرند در سایه تبعید محض از شهدا و رهبری وحرکت دراین مسیر جاودانه ای که به فرموده مقام معظم رهبری مدیریت جهادی است برا ی سربلندی ایران اسلامی که حاصل خون هزاران شهید وجانباز است حرکت نمایند.
علی محمد ی مدیر مسئول
هفته نامه نشاط وزندگی

زسن

دکتر علی محمدی
دکتر علی محمدی
توفیق تولد درشهرمقدس قم همزمان با تحولات سیاسی اجتماعی دهه چهل شمسی وبعد از آن اوج گیری مبارزات نهضت امام خمینی خوا سته یا ناخواسته ما را به جریات مبارزات سیاسی واجتماعی خاص اون روز ها متصل کرد. شاید باور این موضوع سخت واغراق آمیز باشد اما در سن یازده سالگی یادم هست با ترک تحصیل به جریان مبارزه با شاه ملحق شدیم وبا بزرگان آن نهضت، روز ها وهفته ها خارج از منزل شب وروزدر مبارزه فیزیکی با کماندو های شاهنشاهی بودیم،به طوریکه کاملا ما را شناسایی و دستگیر ومورد ضرب وشتم جدی قرار دادند. واز ما تعهد گرفتند که دیگر به خیابان ها نرویم ولی با اعلام حکومت نظامی باز تما م شب ها را در خیابان های آذر وچهار مردن لاستیک آتش می زدیم ومانع عبور ومرور ماشین های گارد می شدیم. به هر حال گذشت وجنگ هم رسید وما باز یه سهم کوچکی با حضور های متعد همزمان با تحصیل در جبهه ها توفیق سرباز شهید زین الدین داشتتند را پیدا کردم که چیز ها ی زیادی از این فرمانده 24 ساله در قول وعمل آموختم که بعد ها حتی در تحصیلات عالی رشته مدیریت هم نمونه های آن درس ها را ندیدم (روحش برای همیشه شاد) کار کردن در محیط های مختلف وسازمان های گوناگون برای من تجارب ارزشمندی رقم زد که امروز آن تجارب رابرای خدمت به جامعه وجوانان بکار می گیرم کار در سطوح مختلف اداری صف وستاد ، استان ووزارتخانه های آموزش وپرورش ، سازمان تربیت بدنی،هلال احمرکشوربخشی از جاهای است که من توفیق خدمت در سطوح کارشناسی ومدیریت میانی را داشته ام.سفر به اقصی نقاط کشور عزیزم ایران وآشنایی با فرهنگ وآدای روسوم مردم وقوم های مختلف هم از افتخارات دیگر این جانب می باشد که بسیار لذت بخش وتجربه آموز است. درحا ل حاضر مدرس دانشگاه هستم ودر بخش خصوصی آموزشی با ایجاد موسسه آموزش از راه دور برای کمک به رشد تحصیلی بازماندگان از تحصیل خدماتی ارائه می شود. فعالیت های علمی،پژوهشی وروزنامه نگاری بعنوان مدیر مسوول نشریه نشاط وزندگی از دیگر فعالیت های حال حاضر بنده است. ضمن اینکه مسائل قم را بطور ویژه مطالعه می کنم ومقالاتی را در نشریات محلی مثل روزنامه شاخه سبز به چاپ می رسانم. از خداوند منان توفیق خدمت به جامعه اسلامی را برای خود وهمه دوستاران ایران سر افراز خواستارم.یا علی مدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *