سالگرد شهدای کربلای ۴
دی ۱۰, ۱۳۹۴
صبای قم
دی ۱۰, ۱۳۹۴

نهم دی

۹dey-heydarekarrarCom

نهم دی اراده ملت برای حفظ تمامیت نظام بود

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رهبری عالما نه امام راحل (ره) برپایه مردم شکل گرفت ودرادامه نیز باحضورآگاهانه مردم در سخت ترین شرایط تجربه هشت سال جنگ نا برابر با مخالفان خود را سر افرازانه پشت سر گذاشته است. این وفاداری مردم به نظام وامام ورهبری ریشه در باور های دینی وشعور سیاسی آنان دارد. تمام امید دشمنان وبد خواهان انقلاب اسلامی این است که با نفوذ بر صفوف متحد مردم وشکاف بین آنان ورهبری به پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران لطمه بزنند. این خطرنفوذ بعضا با نا آگاهی دوستان داخلی تشدید وناخواسته کشور رابسوی اهداف دشمن نزدیک می کنند. نهم دیماه بعد ازگذر از انتخابات ۸۸و تحرکات جریانات سیاسی در اعتراض به نتایج انتخابات با وسوسه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی همراه شد ومی رفت که کفه ترازو را به نفع دشمنان سنگین کند که یک بار دیگرنقش معجزه آسای ملت،رهبری هوشمند والطاف بیکران الهی به کمک ملت ایران آمد وبا حضور یک پارچه مردم همچون گذشته مانع ازموفقیت دشمن شد. ضمن گرامیداشت نهم دیماه ذکر چند نکته به نظر مهم می رسد که لازم است در شرایط حساس کنونی همه ملت عزیز ایران ودولتمردان واحزاب وگرو ه های سیاسی به آن توجه کنند.

۱- نهم دیماه ۸۸روز پیروزی مجدد نظام مقدس اسلامی در برابر دشمنان وروزبیعت امت با رهبرشان بود که این بیعت رمز پیروزی ملت ایران بوده وخواهد بود.

۲-عده ای در صدد هستند این حضور آگاهانه وبه موقع مردم وظیفه شناس را درنهم دیماه ۸۸دبنفع گروه وجناح سیاسی خود وتهدیدی برای رقیب قلمداد کنند. این شیوه بهره برداری ازفرصت نهم دیماه کوچک کردن خود است. این افراد بهتر است بجای سوء استفاده از حادثه بزرگ نهم دی با مردم همراه باشند چرا که مردم بهتر از هرکس سود وزیان خود را در معادلات سیاسی می دانند و به موقع تصمیم می گیرند.

۳-همه جناح ها وگروه های سیاسی داخل وخارج  کشوراز حرکت نهم دیماه درس بگیرند که با ملتی ورهبری مواجه هستند که هروقت منافع انقلاب به خطر بیافتد با هیچ کس تعارف نداشته وبرسر این منافع وارزش های انقلاب حاضر به معامله نیستند وهیچ چیز بجزمنافع ملی،آرمان های امام راحل(ره) وخون شهدا برای آن ها مهم نیست.

حرکت مردم در نهم دیماه  1388نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است و دشمنان بدانند اگر اختلاف سلیقه ونظر دردرون نظام وجود دارد معنای آن این نیست که آنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی دندان تیز کنند. همگان می دانند کشور ایران بر پایه اتحاد بین امت ورهبری استواروادامه خواهد داشت.آزادی واختلاف سلیقه تا زمانی که به تمامیت ارزش ها آسیب نرساند قابل طرح وبیان است. افراد وگروه های سیاسی در درون حاکمیت برای رقابت با یکدیگر برای خدمت در مناصب دولتی وغیر دولتی آزاد  وملت حامی خد متگزاران واقعی خود خواهند بود. ملت ایران در نهم دیماه ۸۸ نشان داد همچنان به تبعیت ازرهبری نطام اصرار دارند تا به سرنوشت کشورهای منطقه دچار نشوند. علی محمدی   مدرس دانشگاه

                                        

نهم دی اراده ملت برای حفظ تمامیت نظام بود

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رهبری عالما نه امام راحل (ره) برپایه مردم شکل گرفت ودرادامه نیز باحضورآگاهانه مردم در سخت ترین شرایط تجربه هشت سال جنگ نا برابر با مخالفان خود را سر افرازانه پشت سر گذاشته است. این وفاداری مردم به نظام وامام ورهبری ریشه در باور های دینی وشعور سیاسی آنان دارد. تمام امید دشمنان وبد خواهان انقلاب اسلامی این است که با نفوذ بر صفوف متحد مردم وشکاف بین آنان ورهبری به پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران لطمه بزنند. این خطرنفوذ بعضا با نا آگاهی دوستان داخلی تشدید وناخواسته کشور رابسوی اهداف دشمن نزدیک می کنند. نهم دیماه بعد ازگذر از انتخابات ۸۸و تحرکات جریانات سیاسی در اعتراض به نتایج انتخابات با وسوسه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی همراه شد ومی رفت که کفه ترازو را به نفع دشمنان سنگین کند که یک بار دیگرنقش معجزه آسای ملت،رهبری هوشمند والطاف بیکران الهی به کمک ملت ایران آمد وبا حضور یک پارچه مردم همچون گذشته مانع ازموفقیت دشمن شد. ضمن گرامیداشت نهم دیماه ذکر چند نکته به نظر مهم می رسد که لازم است در شرایط حساس کنونی همه ملت عزیز ایران ودولتمردان واحزاب وگرو ه های سیاسی به آن توجه کنند.

۱- نهم دیماه ۸۸روز پیروزی مجدد نظام مقدس اسلامی در برابر دشمنان وروزبیعت امت با رهبرشان بود که این بیعت رمز پیروزی ملت ایران بوده وخواهد بود.

۲-عده ای در صدد هستند این حضور آگاهانه وبه موقع مردم وظیفه شناس را درنهم دیماه ۸۸دبنفع گروه وجناح سیاسی خود وتهدیدی برای رقیب قلمداد کنند. این شیوه بهره برداری ازفرصت نهم دیماه کوچک کردن خود است. این افراد بهتر است بجای سوء استفاده از حادثه بزرگ نهم دی با مردم همراه باشند چرا که مردم بهتر از هرکس سود وزیان خود را در معادلات سیاسی می دانند و به موقع تصمیم می گیرند.

۳-همه جناح ها وگروه های سیاسی داخل وخارج  کشوراز حرکت نهم دیماه درس بگیرند که با ملتی ورهبری مواجه هستند که هروقت منافع انقلاب به خطر بیافتد با هیچ کس تعارف نداشته وبرسر این منافع وارزش های انقلاب حاضر به معامله نیستند وهیچ چیز بجزمنافع ملی،آرمان های امام راحل(ره) وخون شهدا برای آن ها مهم نیست.

حرکت مردم در نهم دیماه  1388نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است و دشمنان بدانند اگر اختلاف سلیقه ونظر دردرون نظام وجود دارد معنای آن این نیست که آنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی دندان تیز کنند. همگان می دانند کشور ایران بر پایه اتحاد بین امت ورهبری استواروادامه خواهد داشت.آزادی واختلاف سلیقه تا زمانی که به تمامیت ارزش ها آسیب نرساند قابل طرح وبیان است. افراد وگروه های سیاسی در درون حاکمیت برای رقابت با یکدیگر برای خدمت در مناصب دولتی وغیر دولتی آزاد  وملت حامی خد متگزاران واقعی خود خواهند بود. ملت ایران در نهم دیماه ۸۸ نشان داد همچنان به تبعیت ازرهبری نطام اصرار دارند تا به سرنوشت کشورهای منطقه دچار نشوند. علی محمدی   مدرس دانشگاه

                                        

نهم دی اراده ملت برای حفظ تمامیت نظام بود

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رهبری عالما نه امام راحل (ره) برپایه مردم شکل گرفت ودرادامه نیز باحضورآگاهانه مردم در سخت ترین شرایط تجربه هشت سال جنگ نا برابر با مخالفان خود را سر افرازانه پشت سر گذاشته است. این وفاداری مردم به نظام وامام ورهبری ریشه در باور های دینی وشعور سیاسی آنان دارد. تمام امید دشمنان وبد خواهان انقلاب اسلامی این است که با نفوذ بر صفوف متحد مردم وشکاف بین آنان ورهبری به پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران لطمه بزنند. این خطرنفوذ بعضا با نا آگاهی دوستان داخلی تشدید وناخواسته کشور رابسوی اهداف دشمن نزدیک می کنند. نهم دیماه بعد ازگذر از انتخابات ۸۸و تحرکات جریانات سیاسی در اعتراض به نتایج انتخابات با وسوسه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی همراه شد ومی رفت که کفه ترازو را به نفع دشمنان سنگین کند که یک بار دیگرنقش معجزه آسای ملت،رهبری هوشمند والطاف بیکران الهی به کمک ملت ایران آمد وبا حضور یک پارچه مردم همچون گذشته مانع ازموفقیت دشمن شد. ضمن گرامیداشت نهم دیماه ذکر چند نکته به نظر مهم می رسد که لازم است در شرایط حساس کنونی همه ملت عزیز ایران ودولتمردان واحزاب وگرو ه های سیاسی به آن توجه کنند.

۱- نهم دیماه ۸۸روز پیروزی مجدد نظام مقدس اسلامی در برابر دشمنان وروزبیعت امت با رهبرشان بود که این بیعت رمز پیروزی ملت ایران بوده وخواهد بود.

۲-عده ای در صدد هستند این حضور آگاهانه وبه موقع مردم وظیفه شناس را درنهم دیماه ۸۸دبنفع گروه وجناح سیاسی خود وتهدیدی برای رقیب قلمداد کنند. این شیوه بهره برداری ازفرصت نهم دیماه کوچک کردن خود است. این افراد بهتر است بجای سوء استفاده از حادثه بزرگ نهم دی با مردم همراه باشند چرا که مردم بهتر از هرکس سود وزیان خود را در معادلات سیاسی می دانند و به موقع تصمیم می گیرند.

۳-همه جناح ها وگروه های سیاسی داخل وخارج  کشوراز حرکت نهم دیماه درس بگیرند که با ملتی ورهبری مواجه هستند که هروقت منافع انقلاب به خطر بیافتد با هیچ کس تعارف نداشته وبرسر این منافع وارزش های انقلاب حاضر به معامله نیستند وهیچ چیز بجزمنافع ملی،آرمان های امام راحل(ره) وخون شهدا برای آن ها مهم نیست.

حرکت مردم در نهم دیماه  1388نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است و دشمنان بدانند اگر اختلاف سلیقه ونظر دردرون نظام وجود دارد معنای آن این نیست که آنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی دندان تیز کنند. همگان می دانند کشور ایران بر پایه اتحاد بین امت ورهبری استواروادامه خواهد داشت.آزادی واختلاف سلیقه تا زمانی که به تمامیت ارزش ها آسیب نرساند قابل طرح وبیان است. افراد وگروه های سیاسی در درون حاکمیت برای رقابت با یکدیگر برای خدمت در مناصب دولتی وغیر دولتی آزاد  وملت حامی خد متگزاران واقعی خود خواهند بود. ملت ایران در نهم دیماه ۸۸ نشان داد همچنان به تبعیت ازرهبری نطام اصرار دارند تا به سرنوشت کشورهای منطقه دچار نشوند.

                                        

دکتر علی محمدی
دکتر علی محمدی
توفیق تولد درشهرمقدس قم همزمان با تحولات سیاسی اجتماعی دهه چهل شمسی وبعد از آن اوج گیری مبارزات نهضت امام خمینی خوا سته یا ناخواسته ما را به جریات مبارزات سیاسی واجتماعی خاص اون روز ها متصل کرد. شاید باور این موضوع سخت واغراق آمیز باشد اما در سن یازده سالگی یادم هست با ترک تحصیل به جریان مبارزه با شاه ملحق شدیم وبا بزرگان آن نهضت، روز ها وهفته ها خارج از منزل شب وروزدر مبارزه فیزیکی با کماندو های شاهنشاهی بودیم،به طوریکه کاملا ما را شناسایی و دستگیر ومورد ضرب وشتم جدی قرار دادند. واز ما تعهد گرفتند که دیگر به خیابان ها نرویم ولی با اعلام حکومت نظامی باز تما م شب ها را در خیابان های آذر وچهار مردن لاستیک آتش می زدیم ومانع عبور ومرور ماشین های گارد می شدیم. به هر حال گذشت وجنگ هم رسید وما باز یه سهم کوچکی با حضور های متعد همزمان با تحصیل در جبهه ها توفیق سرباز شهید زین الدین داشتتند را پیدا کردم که چیز ها ی زیادی از این فرمانده 24 ساله در قول وعمل آموختم که بعد ها حتی در تحصیلات عالی رشته مدیریت هم نمونه های آن درس ها را ندیدم (روحش برای همیشه شاد) کار کردن در محیط های مختلف وسازمان های گوناگون برای من تجارب ارزشمندی رقم زد که امروز آن تجارب رابرای خدمت به جامعه وجوانان بکار می گیرم کار در سطوح مختلف اداری صف وستاد ، استان ووزارتخانه های آموزش وپرورش ، سازمان تربیت بدنی،هلال احمرکشوربخشی از جاهای است که من توفیق خدمت در سطوح کارشناسی ومدیریت میانی را داشته ام.سفر به اقصی نقاط کشور عزیزم ایران وآشنایی با فرهنگ وآدای روسوم مردم وقوم های مختلف هم از افتخارات دیگر این جانب می باشد که بسیار لذت بخش وتجربه آموز است. درحا ل حاضر مدرس دانشگاه هستم ودر بخش خصوصی آموزشی با ایجاد موسسه آموزش از راه دور برای کمک به رشد تحصیلی بازماندگان از تحصیل خدماتی ارائه می شود. فعالیت های علمی،پژوهشی وروزنامه نگاری بعنوان مدیر مسوول نشریه نشاط وزندگی از دیگر فعالیت های حال حاضر بنده است. ضمن اینکه مسائل قم را بطور ویژه مطالعه می کنم ومقالاتی را در نشریات محلی مثل روزنامه شاخه سبز به چاپ می رسانم. از خداوند منان توفیق خدمت به جامعه اسلامی را برای خود وهمه دوستاران ایران سر افراز خواستارم.یا علی مدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *