۵ دی؛ سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَر انسان بزرگ تاریخ

۵ دی؛ سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَر انسان بزرگ تاریخ

۵ دی؛ سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَر انسان بزرگ تاریخ