۱۴۲۷۰۹۲۵۷۶۹۹۵

سهم نمایندگان قم در مشکلات دو دهه اخیراستان چقدراست ؟

شهر قم اگرچه آوازه ای  بلند در تاریخ ایران ونهضت خمینی کبیر دارد اما این خطه مقدس چه قبل وچه بعد از انقلاب دارای مشکلات فراونی دربخش زیرساخت ها، توسعه وآبادانی است. برای رهایی از این مشکلات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۴ فرمان استان شدن شهر قم راصادرفرمودند. تا شاید بخشی از عقب ماندگی های عمرانی وزیرساختی گذشته جبران شود.اکنون که دو دهه از استان شدن قم می گذرد این سوال مطرح است که چرا این خطه مقدس آنطوریکه درشان آن است رنگ آبادانی را به خود ندید ه است. چرا استان شدن هم نتوانست منجی مشکلات قم و زائرین آن شود. بد نیست در آستانه ورود به دهه سوم استان قم متولیان ومدیران سازمان ها ونهاد های دولتی وغیر دولتی عملکرد دو دهه گذشت خود را تدوین وبا شاخص های مورد نظر در برنامه های توسعه کشورمقایسه کنند وبا استفا ده ا ز روش های علمی ضمن تحلیل وضع موجود نسبت به تغییربرنامه های راهبردی خود با توجه به اسناد بالا دستی تجدید نظر کنند. براستی چرا علیرغم عنایاتی که مسوولین عا لیرتبه  نظام به شهر کریمه اهلبیت دارند استان قم  هنوزاز نظرتوسعه یافتگی در شرایط  مناسبی قرار ندارد. مشکل کجاست؟ چه کسی باید به این سوال پاسخ دهد؟ شاید ساده ترین پاسخی که بارها توسط مسوولین محلی شنیده ایم کمبود منابع مالی آیا واقعیت همین است؟ آنهای که آشنای باعلم مدیریت دارند بخوبی می دانند یکی ازوظایف مهم مدیربسیج منابع برای تحقق اهداف سازمانی است.آیااین بسیج منابع وبرایند تلاش های سازمان های مختلف در قم طی دو دهه گذشته در جهت هم افزایی بوده است یا تفرق وجدایی؟ آیا مدیریت منا بع انسانی دراستان طی دو دهه گذشته براسا س شایسته سالاری و بر نامه محوری بوده است یا باند بازی و جناح بندی.؟آیااگرمسوولین قم در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند نمایندگان دوره های حال وگذشته بر عملکرد دستگاه ها وسازمان های استان نظارتی داشته اند ؟ به نظر می رسد بزرگترین مشکل استان قم قبل از منابع مالی مشکل مدیریتی و عدم توجه به شایسته سالاری درانتصاب ها وگزینش ها می باشد. در حالی که این استان در بخش های مختلف تخصصی از نیرو های کیفی بومی برخوردار است . استفاده از مدیران سفارشی،سنتی،غیربومی در سطوح عالی دستگاه ها امکان خلاقیت وتلا ش را از کارشناسان خبره وتحصیل کرده ادارات سلب کرده وظاهرا نمایندگان ملت هم یا سهم خواهی می کنند یا توجهی به ضعف مدیریتی استان ندارند. نمایندگان قم در سال های اخیر نشان داد ه اند به نقش مشورتی ونظارتی خود بر عملکرد دستگا ههای دولتی توجهی نداشته و از وزرای دولت در باره انتصاب مدیران ضعیف که وضعیت استان را در بخش های مختلف به این حالت در آورده اند سوال جدی نداشته یا این موضوع دغدغه آنان نبوده است. اگرنمایندگان یک شهر واستان به وظیفه نظارتی وپیگیری خود توجهی نداشته باشند. قطعا وضع استان از این بهتر نخواهد شد. اگرغیر از این است خواهشمند است نمایندگان فعلی قم که داوطلب نمایندگی دور بعد هم شد ه اند یک کارنامه ای از عملکرد چهار سال خود در مجلس به مردم بدهند . تا مردم شریف قم بدانند این عزیزان چند نطق آتشین برای دفاع از حقوق مردم قم داشته وچه نتایجی حاصل شده است.بد نیست که بدانیم سهم نمایند گان در مشکلات فعلی استان قم کمتر از مدیران دولتی نیست با این تفاوت که مدیران دولتی چون زود به زود می آیند ومی روند فرصت نمی شود کسی از آنان باز وخواست کنند یا وظیفه ذاتی نمایندگان ملت است که این کار را انجام دهند. آیا این دقت در پیگیری برعملکرد مدیران عالی استان توسط نمایندگان قم انجام شد ه است. آیانمایندگان قم وضعیت فعلی استان قم را رضایت بخش توصیف می کنند. اگر آنا ن هم مثل مردم ا ز توسعه وآبادانی قم گلا یه مند هستند لطفا صادقانه به مردم بگویند سهم آنان دراین مشکلات چقدر است چرا که اعتراف به مشکل ، کم کاری و صداقت درگفتار ورفتار واعلام واقعیت ها به مردم از میثاقی بوده است که با مردم بسته اند . مردم قم که از شعور بالای سیاسی برخوردار هستند باید به دقت اوضاع رازیر نظر داشته باشند ودر انتخاب نمایندگان خود به عملکرد گذشته وتوانایی های  افراد توجه نمایند چرا که نقش نمایندگان درتوسعه وآبادنی شهر آنان نقش ممتاز وبی بدیلی است که این رسالت مهم درقالب دانش،انگیزه،روحیه پیگیری،توانایی فکری وجسمی بالا محقق خواهد شد۹۴/۱۰/۲۳

 

دی ۲۳, ۱۳۹۴

نقش نمایندگان قم در مشکلات استان چقدر است

سهم نمایندگان قم در مشکلات دو دهه اخیراستان چقدراست ؟ شهر قم اگرچه آوازه ای  بلند در تاریخ ایران ونهضت خمینی کبیر دارد اما این خطه […]