Header-Center

حذف حد اکثری راهبرد مشارکت حد اکثری نیست

هنوز چند روزی از سخنان رهبر معظم ا نقلاب در روز ۱۹ دیماه نگذشته است که ایشان با صدای رسا فرمودند حتی آنهای که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند. بیان این راهبرد انتخاباتی موجی از امید را دردلهای همه گرو ه های سیاسی داخل نظام ایجاد کرد که این بیا نات نوید بخش انتخابات پر شوری با مشارکت حد اکثری از سلایق مختلف را ترسیم می کرد. اما اعلام مرحله اول رد صلا حیت ها جامعه را با شوکی عجیب مواجه کرد که ذهنیت ها را تغییر داد. که ظاهرا عد ه ای ازمسوولین رسید گی به صلاحیت ها ی انتخاباتی  بهیچ وجه حاضر به درک موقعیت سیاسی و تحولات منطقه ای نیستند وضرورت سخنان رهبری را درک نکرد ه ونیازبه مشارکت عموم مردم را لازم نمی دانند. وهمچنان سیاست های نا کار آمد  گذشته را در بررسی صلاحیت ها دنبال می کنند تا فرصت ها انتخاباتی را به تهدید تبدیل نمایند.در بین افراد رد صلاحیت شده افرادی را می بینیم از سرداران و جانبازان دفاع مقدس که برای حفظ صیانت از کشور وانقلاب همه هستی خود را نه در قول بلکه در عمل تقدیم انقلاب نمو ده اند آیا اینها هم حق انتخاب شدن را ندارند. شاید عد ه ای از افراد ی که به استناد یک مدرک یا نوشته  در دهه های گذشته هنوز رد صلاحیت می شوند درزمان حال ازعملکرد خود پشیمان شده باشند وبخواهند به اردوگاه انقلاب ملحق شوند آیا طبق آموز ه های دینی نباید به این افراد فرصت دوباره بدهیم مگرمعیار قضاوت افراد شرایط حال نیست. این شیوه رسید گی با یک جناح خاص که در هردوره تکرار می شود قرار است تا کی ادامه داشته باشد آیا این برخورد حذفی منجر به ایجاد امید ونشاط در جامعه می شود یاتکثیر تخم کینه ونفرت. مسوولین رسیدگی به صلاحیت ها به این نکته دقت داشته باشند در حا لیکه به موازین قانونی مورد نظر خود عمل می کنند. اقدامات آنان با  سیاست های روزومصلحت کشور هم همخوانی داشته باشد. نکند تصمیمات ما منجر به زیان های غیر قابل جبران در راستای منافع ملی گردد. شرایط منطقه و موضع کشور های همسایه ایجاب می کند که ما با درایت بیشتر مراقب اوضاع باشیم واز فرصت انتخابات این دوره نهایت استفاده رابرای وحدت ملی ببریم. ما می توانیم  با درایت وپیروی ازرهبری واصول انقلاب نقشه های شوم دشمن را خنثی وجوانان را به نهضت خمینی کبیرپیش از پیش وفادارکنیم.جا دارد به افراد رد صلاحیت شده گوشزد کنیم بدون ایجاد بحران وبا حوصله موضوع رد صلاحیت خود را از مراجع قانونی پیگیری وازدادن فرصت بهره برداری به نفع دشمنان داخلی وخارجی خودراری نمایند. .

 

۱۱۶۴۳_۶۳۵۶۶۸۸۲۴۵۸۹۹۱۳۸۵۱_s

دی ۲۹, ۱۳۹۴

حذف حد اکثری راهبرد مشارکت حد اکثری نیست

حذف حد اکثری راهبرد مشارکت حد اکثری نیست هنوز چند روزی از سخنان رهبر معظم ا نقلاب در روز ۱۹ دیماه نگذشته است که ایشان با […]