یاداشت
دوازدهم تیرماه (دوم جولای) روز جهانی ورزشی‌نویسان مبارک باد
وقتی به فلسفه تاسیس مسابقات المپیک کهن یعنی صد ها سال گذشته می اندیشیم می بینیم که چقدرزیبا ورزش را توصیف کرد فیلسوف بزرگ تعلیم وتربیت یونان یعنی پیردوکوپرتن آنگاه که سراسر دنیا را جنگ ونزاع فرا گرفته بود با طرح موضوع ورزش ومسابقات ورزشی جهانی عاری از خشونت را رقم زد. شاید آن روز هیچ کس نمی توانست خدمتی راکه این فیلسوف بزرگ تعلیم وتربیت یونانی با نگارش خود در اهمیت ورزش ومسابقات ورزشی بعنوان محور دوستی ها مطرح کرد را درک کند .اما با گذشت زمان وتوسعه ورزش بعنوان زبان مشترک تمام ملت ها شاهد انقلابی در ورزش هستیم که بخش عظیمی از اخباررسانه ها وخبرگزاری ها به موضوع ورزش اختصاص دارد.بی شک دررشد وگسترش ورزش اگرنگویم نقش خبرنگاران و رسانه های ورزشی بیشتراز قهرمانان نبوده قطعا کمتر نیست.اختصاص روز ۱۲تیرماه به نام روزجهانی ورزشی نویسان فرصت مغتنمی است تا بیاد بیاوریم در کناررقم های میلیاردی که در ورزش هزینه می شود افرادی هستند که عاشقانه بدون دریافت کمترین هزینه ای نقش بی بدیل در رشد وشکوفایی ورزش کشوردارند ودر هیچ کجا این زحمات بجزدرگاه ایزد منان ثبت و ضبط نمی شود.خبرنگاران ورسانه های ورزشی در گرما وسرما در کنار قهرمانان ورزشی عاشقانه در خلق نشاط وانعکاس شادی های جامعه سهم بالایی دارند امید است به بهانه
این روز شرایطی رابرای ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه روزنامه نگاران ورزشی درجامعه و استفاده از ورزش به عنوان ابزاری برای گسترش صلح جهانی،توسط رسانه هاو روزنامه نگاران ورزشی فراهم شود. باورداشته باشیم خبرنگاران ومفسران ورزشی می توانند ارزش های والای انسانی را درمحیط های ورزشی سراسر دنیا، گسترش دهند.قطعاانعکاس اخبار ورزشی همراه با تبیین و پر رنگ تر نشان دادن رقابتهای جوانمردانه نقش بسزایی در گسترش نوع دوستی و نشاط اجتماعی دارد .
علی محمدی
مدرس دانشگاهوقتی به فلسفه تاسیس مسابقات المپیک کهن یعنی صد ها سال گذشته می اندیشیم می بینیم که چقدرزیبا ورزش را توصیف کرد فیلسوف بزرگ تعلیم وتربیت یونان یعنی پیردوکوپرتن آنگاه که سراسر دنیا را جنگ ونزاع فرا گرفته بود با طرح موضوع ورزش ومسابقات ورزشی جهانی عاری از خشونت را رقم زد. شاید آن روز هیچ کس نمی توانست خدمتی راکه این فیلسوف بزرگ تعلیم وتربیت یونانی با نگارش خود در اهمیت ورزش ومسابقات ورزشی بعنوان محور دوستی ها مطرح کرد را درک کند .اما با گذشت زمان وتوسعه ورزش بعنوان زبان مشترک تمام ملت ها شاهد انقلابی در ورزش هستیم که بخش عظیمی از اخباررسانه ها وخبرگزاری ها به موضوع ورزش اختصاص دارد.بی شک دررشد وگسترش ورزش اگرنگویم نقش خبرنگاران و رسانه های ورزشی بیشتراز قهرمانان نبوده قطعا کمتر نیست.اختصاص روز ۱۲تیرماه به نام روزجهانی ورزشی نویسان فرصت مغتنمی است تا بیاد بیاوریم در کناررقم های میلیاردی که در ورزش هزینه می شود افرادی هستند که عاشقانه بدون دریافت کمترین هزینه ای نقش بی بدیل در رشد وشکوفایی ورزش کشوردارند ودر هیچ کجا این زحمات بجزدرگاه ایزد منان ثبت و ضبط نمی شود.خبرنگاران ورسانه های ورزشی در گرما وسرما در کنار قهرمانان ورزشی عاشقانه در خلق نشاط وانعکاس شادی های جامعه سهم بالایی دارند امید است به بهانه
این روز شرایطی رابرای ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه روزنامه نگاران ورزشی درجامعه و استفاده از ورزش به عنوان ابزاری برای گسترش صلح جهانی،توسط رسانه هاو روزنامه نگاران ورزشی فراهم شود. باورداشته باشیم خبرنگاران ومفسران ورزشی می توانند ارزش های والای انسانی را درمحیط های ورزشی سراسر دنیا، گسترش دهند.قطعاانعکاس اخبار ورزشی همراه با تبیین و پر رنگ تر نشان دادن رقابتهای جوانمردانه نقش بسزایی در گسترش نوع دوستی و نشاط اجتماعی دارد .
علی محمدی
مدرس دانشگاه
۱۴۳۶۶۴۷۳۴۰۴۲۵_borna-ghasemi-32

تیر ۱۳, ۱۳۹۵

دوازدهم تیرماه (دوم جولای) روز جهانی ورزشی‌نویسان مبارک باد

یاداشت دوازدهم تیرماه (دوم جولای) روز جهانی ورزشی‌نویسان مبارک باد وقتی به فلسفه تاسیس مسابقات المپیک کهن یعنی صد ها سال گذشته می اندیشیم می بینیم […]