نهم دی
دی ۱۰, ۱۳۹۴
انتقاد استاندارقم ازشیوه جلسات صحیح است
دی ۱۰, ۱۳۹۴

صبای قم

images

ادامه موفقیت وماندگاری صبا در قم باحمایت مردم و تماشاگران امکان پذیر است

اگر بگویم یکی از عوامل اصلی جذا بیت ها ی فوتبال باحضور تماشاگران معنا پیدا می کند سخن به گزاف نگفته ایم. انگیزه بالا دراعضای تیم خود وزمینه حضوراسپانسرهای مالی یکی از برکات حضور تماشاگران در فوتبال است. بی جهت نیست که مدیران باشگاه ها سعی دارند با مشارکت متخصصین راه های حضورتماشاگران در بازی های خانگی را شناسایی وانگیزه حضور آنان رابا اتخاذ تدابیرتشویقی بالا ببرند. براساس نتایج پژوهش های انجام شده در داخل وخارج کشور حضور تماشاگران به عوامل مختلفی بستگی دارد که این عوامل ریشه در مسائل فرهنگی وبومی هر منطقه دارد. توجه به برنامه ریزی مسابقات،ایجاد امکانات رفاهی در ورزشگاه ها ،حضوربازیکنان بومی در باشگاه،وضعیت اقتصادی مردم، دوری یا نزدیکی محل مسابقه،تعامل مدیران باشگاه با مردم وجامعه،ایجاد انگیزه های تشویقی مثل برگزاری قرعه کشی واهدای جوایز در زما ن مسابقه از عوامل اصلی حضور یا عدم حضور تماشاگران در مسابقات فوتبال است.که باید با روش های علمی ومیدانی آنان را شناسایی واولویت بندی کرد.تا حضورتماشاگران بعنوان گرما بخش مسابقات فوتبال در بازی های خانگی به موفقیت باشگاه صبای قم کمک کند .

باشگاه صبا با توجه به حضور طولانی در ا ستان وعلا قمندی مردم قم به فوتبال که در دهه های شصت وهفتاد شاهد آن بوده ایم هیچگاه نتوانسته است ازظرفیت حضور تما شاگران خود در بازی های خانگی سود ببرد قطعا این عدم حضور به خاطر بی علاقگی مردم قم به ورزش وفوتبال نیست بلکه دلایل مهم دیگری دارد که باید توسط متخصصین علوم ورزشی ودانشگاه ها مورد بررسی وآسیب شناسی قرار بگیرد .

توجه به این مهم قطعا مسیر موفقیت وماندگاری باشگاه را در قم تضمین می کند که باید مورد توجه مسوولین استان ومدیران باشگاه قراربگیرد.

خوشبختانه با حضور جناب آقای صادقی  استاندار محترم قم ومشارکت خوب جناب آقای موسوی اسپانسر وحضورعلی دایی در آغاز فصل جاری باشگاه از دست رفته صبا احیا ویک بار دیگرفرصت حضور درقم را پیدا کرد و مجددا با شگاه صبا ی قم در سطح قابل قبولی از فوتبال کشور قرار گرفت ونوید روز های بهتری هم می دهد. دراین مرحله حساس ضرورت دارد مردم علاقمند به ورزش استان قم  با حضور پر شور خود در ورزشگاه یادگار امام به حمایت جدی ازباشگاه صبای قم بپردازند وقدر این فرصت طلایی را برای حضور فرزندان خود در باشگاه را مانند سایر شهرستان های کشور از دست ندهند . بار ها اعلام شده است باشگاه صبا ظرفیت عظیم ومهمی است که اگرتحت حمایت مسوولین استان ومدیریت علمی (برنامه محور) قرار بگیرد نه تنها باعث رشد وتعالی ورزش استان می شود.بلکه درسایر حوزه های فرهنگی واجتماعی نیز می تواند خدمات مهمی را به جامعه فرهنگی،مذهبی قم ارزانی بخشد.بشرط اینکه همه دربرابر این ظرفیت مهم احساس مسوولیت واز آن حمایت کنند.. علی محمدی   مدرس دانشگاه

ادامه موفقیت وماندگاری صبا در قم باحمایت مردم و تماشاگران امکان پذیر است

اگر بگویم یکی از عوامل اصلی جذا بیت ها ی فوتبال باحضور تماشاگران معنا پیدا می کند سخن به گزاف نگفته ایم. انگیزه بالا دراعضای تیم خود وزمینه حضوراسپانسرهای مالی یکی از برکات حضور تماشاگران در فوتبال است. بی جهت نیست که مدیران باشگاه ها سعی دارند با مشارکت متخصصین راه های حضورتماشاگران در بازی های خانگی را شناسایی وانگیزه حضور آنان رابا اتخاذ تدابیرتشویقی بالا ببرند. براساس نتایج پژوهش های انجام شده در داخل وخارج کشور حضور تماشاگران به عوامل مختلفی بستگی دارد که این عوامل ریشه در مسائل فرهنگی وبومی هر منطقه دارد. توجه به برنامه ریزی مسابقات،ایجاد امکانات رفاهی در ورزشگاه ها ،حضوربازیکنان بومی در باشگاه،وضعیت اقتصادی مردم، دوری یا نزدیکی محل مسابقه،تعامل مدیران باشگاه با مردم وجامعه،ایجاد انگیزه های تشویقی مثل برگزاری قرعه کشی واهدای جوایز در زما ن مسابقه از عوامل اصلی حضور یا عدم حضور تماشاگران در مسابقات فوتبال است.که باید با روش های علمی ومیدانی آنان را شناسایی واولویت بندی کرد.تا حضورتماشاگران بعنوان گرما بخش مسابقات فوتبال در بازی های خانگی به موفقیت باشگاه صبای قم کمک کند .

باشگاه صبا با توجه به حضور طولانی در ا ستان وعلا قمندی مردم قم به فوتبال که در دهه های شصت وهفتاد شاهد آن بوده ایم هیچگاه نتوانسته است ازظرفیت حضور تما شاگران خود در بازی های خانگی سود ببرد قطعا این عدم حضور به خاطر بی علاقگی مردم قم به ورزش وفوتبال نیست بلکه دلایل مهم دیگری دارد که باید توسط متخصصین علوم ورزشی ودانشگاه ها مورد بررسی وآسیب شناسی قرار بگیرد .

توجه به این مهم قطعا مسیر موفقیت وماندگاری باشگاه را در قم تضمین می کند که باید مورد توجه مسوولین استان ومدیران باشگاه قراربگیرد.

خوشبختانه با حضور جناب آقای صادقی  استاندار محترم قم ومشارکت خوب جناب آقای موسوی اسپانسر وحضورعلی دایی در آغاز فصل جاری باشگاه از دست رفته صبا احیا ویک بار دیگرفرصت حضور درقم را پیدا کرد و مجددا با شگاه صبا ی قم در سطح قابل قبولی از فوتبال کشور قرار گرفت ونوید روز های بهتری هم می دهد. دراین مرحله حساس ضرورت دارد مردم علاقمند به ورزش استان قم  با حضور پر شور خود در ورزشگاه یادگار امام به حمایت جدی ازباشگاه صبای قم بپردازند وقدر این فرصت طلایی را برای حضور فرزندان خود در باشگاه را مانند سایر شهرستان های کشور از دست ندهند . بار ها اعلام شده است باشگاه صبا ظرفیت عظیم ومهمی است که اگرتحت حمایت مسوولین استان ومدیریت علمی (برنامه محور) قرار بگیرد نه تنها باعث رشد وتعالی ورزش استان می شود.بلکه درسایر حوزه های فرهنگی واجتماعی نیز می تواند خدمات مهمی را به جامعه فرهنگی،مذهبی قم ارزانی بخشد.بشرط اینکه همه دربرابر این ظرفیت مهم احساس مسوولیت واز آن حمایت کنند.. علی محمدی   مدرس دانشگاه

ادامه موفقیت وماندگاری صبا در قم باحمایت مردم و تماشاگران امکان پذیر است

اگر بگویم یکی از عوامل اصلی جذا بیت ها ی فوتبال باحضور تماشاگران معنا پیدا می کند سخن به گزاف نگفته ایم. انگیزه بالا دراعضای تیم خود وزمینه حضوراسپانسرهای مالی یکی از برکات حضور تماشاگران در فوتبال است. بی جهت نیست که مدیران باشگاه ها سعی دارند با مشارکت متخصصین راه های حضورتماشاگران در بازی های خانگی را شناسایی وانگیزه حضور آنان رابا اتخاذ تدابیرتشویقی بالا ببرند. براساس نتایج پژوهش های انجام شده در داخل وخارج کشور حضور تماشاگران به عوامل مختلفی بستگی دارد که این عوامل ریشه در مسائل فرهنگی وبومی هر منطقه دارد. توجه به برنامه ریزی مسابقات،ایجاد امکانات رفاهی در ورزشگاه ها ،حضوربازیکنان بومی در باشگاه،وضعیت اقتصادی مردم، دوری یا نزدیکی محل مسابقه،تعامل مدیران باشگاه با مردم وجامعه،ایجاد انگیزه های تشویقی مثل برگزاری قرعه کشی واهدای جوایز در زما ن مسابقه از عوامل اصلی حضور یا عدم حضور تماشاگران در مسابقات فوتبال است.که باید با روش های علمی ومیدانی آنان را شناسایی واولویت بندی کرد.تا حضورتماشاگران بعنوان گرما بخش مسابقات فوتبال در بازی های خانگی به موفقیت باشگاه صبای قم کمک کند .

باشگاه صبا با توجه به حضور طولانی در ا ستان وعلا قمندی مردم قم به فوتبال که در دهه های شصت وهفتاد شاهد آن بوده ایم هیچگاه نتوانسته است ازظرفیت حضور تما شاگران خود در بازی های خانگی سود ببرد قطعا این عدم حضور به خاطر بی علاقگی مردم قم به ورزش وفوتبال نیست بلکه دلایل مهم دیگری دارد که باید توسط متخصصین علوم ورزشی ودانشگاه ها مورد بررسی وآسیب شناسی قرار بگیرد .

توجه به این مهم قطعا مسیر موفقیت وماندگاری باشگاه را در قم تضمین می کند که باید مورد توجه مسوولین استان ومدیران باشگاه قراربگیرد.

خوشبختانه با حضور جناب آقای صادقی  استاندار محترم قم ومشارکت خوب جناب آقای موسوی اسپانسر وحضورعلی دایی در آغاز فصل جاری باشگاه از دست رفته صبا احیا ویک بار دیگرفرصت حضور درقم را پیدا کرد و مجددا با شگاه صبا ی قم در سطح قابل قبولی از فوتبال کشور قرار گرفت ونوید روز های بهتری هم می دهد. دراین مرحله حساس ضرورت دارد مردم علاقمند به ورزش استان قم  با حضور پر شور خود در ورزشگاه یادگار امام به حمایت جدی ازباشگاه صبای قم بپردازند وقدر این فرصت طلایی را برای حضور فرزندان خود در باشگاه را مانند سایر شهرستان های کشور از دست ندهند . بار ها اعلام شده است باشگاه صبا ظرفیت عظیم ومهمی است که اگرتحت حمایت مسوولین استان ومدیریت علمی (برنامه محور) قرار بگیرد نه تنها باعث رشد وتعالی ورزش استان می شود.بلکه درسایر حوزه های فرهنگی واجتماعی نیز می تواند خدمات مهمی را به جامعه فرهنگی،مذهبی قم ارزانی بخشد.بشرط اینکه همه دربرابر این ظرفیت مهم احساس مسوولیت واز آن حمایت کنند.

 

دکتر علی محمدی
دکتر علی محمدی
توفیق تولد درشهرمقدس قم همزمان با تحولات سیاسی اجتماعی دهه چهل شمسی وبعد از آن اوج گیری مبارزات نهضت امام خمینی خوا سته یا ناخواسته ما را به جریات مبارزات سیاسی واجتماعی خاص اون روز ها متصل کرد. شاید باور این موضوع سخت واغراق آمیز باشد اما در سن یازده سالگی یادم هست با ترک تحصیل به جریان مبارزه با شاه ملحق شدیم وبا بزرگان آن نهضت، روز ها وهفته ها خارج از منزل شب وروزدر مبارزه فیزیکی با کماندو های شاهنشاهی بودیم،به طوریکه کاملا ما را شناسایی و دستگیر ومورد ضرب وشتم جدی قرار دادند. واز ما تعهد گرفتند که دیگر به خیابان ها نرویم ولی با اعلام حکومت نظامی باز تما م شب ها را در خیابان های آذر وچهار مردن لاستیک آتش می زدیم ومانع عبور ومرور ماشین های گارد می شدیم. به هر حال گذشت وجنگ هم رسید وما باز یه سهم کوچکی با حضور های متعد همزمان با تحصیل در جبهه ها توفیق سرباز شهید زین الدین داشتتند را پیدا کردم که چیز ها ی زیادی از این فرمانده 24 ساله در قول وعمل آموختم که بعد ها حتی در تحصیلات عالی رشته مدیریت هم نمونه های آن درس ها را ندیدم (روحش برای همیشه شاد) کار کردن در محیط های مختلف وسازمان های گوناگون برای من تجارب ارزشمندی رقم زد که امروز آن تجارب رابرای خدمت به جامعه وجوانان بکار می گیرم کار در سطوح مختلف اداری صف وستاد ، استان ووزارتخانه های آموزش وپرورش ، سازمان تربیت بدنی،هلال احمرکشوربخشی از جاهای است که من توفیق خدمت در سطوح کارشناسی ومدیریت میانی را داشته ام.سفر به اقصی نقاط کشور عزیزم ایران وآشنایی با فرهنگ وآدای روسوم مردم وقوم های مختلف هم از افتخارات دیگر این جانب می باشد که بسیار لذت بخش وتجربه آموز است. درحا ل حاضر مدرس دانشگاه هستم ودر بخش خصوصی آموزشی با ایجاد موسسه آموزش از راه دور برای کمک به رشد تحصیلی بازماندگان از تحصیل خدماتی ارائه می شود. فعالیت های علمی،پژوهشی وروزنامه نگاری بعنوان مدیر مسوول نشریه نشاط وزندگی از دیگر فعالیت های حال حاضر بنده است. ضمن اینکه مسائل قم را بطور ویژه مطالعه می کنم ومقالاتی را در نشریات محلی مثل روزنامه شاخه سبز به چاپ می رسانم. از خداوند منان توفیق خدمت به جامعه اسلامی را برای خود وهمه دوستاران ایران سر افراز خواستارم.یا علی مدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *