تغییرات دولت

سرمقاله
علی محمدی
قطار تغییرات نباید متوقف شود
با اقدام مثبت دولت برای ترمیم کابینه در سطح وزرا مردم دراستان ها وشهرستان ها هم برای تقویت مدیریت های ضعیف وناکار آمد امیدوار شدن چراکه بازوان اجرایی این وزرا استاندارن ومدیران کلی هستند که در استان ها با عملکرد ضعیف خودباعث برکناری وزیر مربوطه شدند. عد ه ای از مدیران استانی با طرح این موضوع که تغییرات مدیران محلی تازمان باقی ماند ه دولت ممکن است به آرامش اجتماعی آسیب برساند وقت های حساس نتیجه گیری از عملکرد دولت را تلف کرده و خود را در حاشیه امنیتی قرار می دهند.آنچه که امروز از نظر دوستاران دولت مطرح می شود ضرورت تغییرات گسترده تر با هدف سرعت بخشیدن به تعهداتی است که مدیران فعلی قادر به تحقق آن نبوده وقطعا تغییرات هرچند دیر با عث ایجاد امید وروند فعالیت ها را تسریع می کند.شناسایی تعداد زیادی از استاندارن و مدیران کل استانی که هنگام قبول مسئولیت خودشان را سینه چاک دولت می دانستند اما هنگام تکیه بر مسند قدرت بسمت جناح مقابل دولت غلتیدن وهرچه به پایان عمر دولت نزدیک می شویم این گرایش بسمت مخالفان بیشتر می شود کار دشواری نیست .آگر دولت در برابراین مدیران برخورد مناسب واقدام به تغییر نداشته باشد نه تنها حامیان خود را نا امید بلکه تحقق اهداف اعلام شده تا پایان کار دولت عملی نخواهد شد .IMGL9132

آبان ۱, ۱۳۹۵

قطار تغییرات نباید متوقف شود

سرمقاله علی محمدی قطار تغییرات نباید متوقف شود با اقدام مثبت دولت برای ترمیم کابینه در سطح وزرا مردم دراستان ها وشهرستان ها هم برای تقویت […]