جایگاه تخصص

سخن مدیرمسئول:

جایگاه تخصص در
مدیریت کشور کجاست
پیچید گی تحولات اجتماعی از یک سو رشد تکنولوژی وتخصص گرای از سوی دیگرضرورت استفاده از نیروهای متخصص ومجهز به علوم روز را بیشتر می کند.تخصص در تصمیم گیری های مهم مانند حوزه های سیاسی واجتماعی از ملزومات اولیه رشد وتوسعه کشور است. انتصاب استانداران و مدیران کل که از دانش روز وسواد اطلاعاتی لازم برخوردارنیستند.امکان نفوذ نیرو های سود جو را فراهم و منابع محدود را ضایع می کنند.افراد متخصص به پشتیبانی دانش وتخصص خود امکان اشتباه وخطا را در سازمان کاهش وموجب افزایش بهره وری می شوند. اگرنگاهی به مدیریت گذشته کشور داشته باشیم مشخص است بیشتر افراد راه یافته به مناصب بالای سیاسی بعلت وابستگی شدید به جریانات قدرت وبهره مند نبودن از دانش وتخصص لازم اقدام به تصمیماتی گرفته اند که باعث هدر دادن منابع مالی ومانع توسعه یافتگی کشور شده اند.وجود مدیران سنتی در مناصب دولتی وپاسخگو نبودن به مردم علاوه برایجاد یاس ونا امیدی سرعت رشد وتوسعه کشور راکندمی کند.امید واریم با توجه به رشد علمی وبرخورداربودن کشور از جوانان شایسته ومتخصص دولت دوازدهم در انتخاب مدیران میانی نسبت به دولت های گذشته تصمیمات بهتری بگیرد. دکتر علی محمدی

آبان ۳, ۱۳۹۶

سخن مدیرمسئول: جایگاه تخصص در مدیریت کشور کجاست

سخن مدیرمسئول: جایگاه تخصص در مدیریت کشور کجاست پیچید گی تحولات اجتماعی از یک سو رشد تکنولوژی وتخصص گرای از سوی دیگرضرورت استفاده از نیروهای متخصص […]