عده ای از افراد که با حضور چندین ساله خود  در بخش های حساس جا معه شرایط فعلی را رقم زده اند ظاهرا بهیچ وجه حتی مشکلات جسمانی وبیماری های که مانع کارهای اجرایی می شود حاضر به ترک قدرت نیستند. این عده هروقت نزدیک به انتخابات می شویم از همه ظرفیت های عمومی برای جناح وگروه سیاسی خود استفاده می کنند وخود را حق مسلم ورقیبان را بااتهامات مختلف بی دین ،بی تقوا ودشمن انقلاب لقب می دهند.این شیوه برخورد که در اخلاق اسلامی جایگاهی ندارد. وتقریبا تکراری شده است توهین به شعور مردم به حساب می آید. اگر همه گروه ها وجناح های در قدرت به قانون اساسی پایبند باشند وبه انتخاب مردم احترام بگذارند قطعا نگرانی ها واتهامات برچیده می شود ومردم بهتر از هرکس دیگری برای رای دادن دوست ودشمن خود را می شناسند ونیاز به وکیل مدافع زوری ندارند. نکته بعد ی که انسان را متحیر می کند ظاهرا هیچ کسی در قدرت حاضر به کنارگیری برای استراحت وایجاد فرصت برای نیرو های جوانتر راندارد به قول دوستی ظاهرا در کشور ما همه راه های بالا رفتن از پلکان قدرت را تمرین کرده اند وهیچ کس راه پایین آمدن از قدرت رابلد نیست.وبا هر عملکردی حتی کهولت سن ومریضی قصد خداحافظی وبازنشستگی از قدرت را ندارند. این بدترین فرهنگ در مدیریت کشور است که عده ای نمایندگی را شغل فرض کرده ودوست دارند در هر شرایطی ومتوسل شدن به هر راهی در آن باقی بمانند.معمولا در دنیا رسم است با توجه به تغییرات محیطی و منطقه ای سیاست مداران تغییر می کنند تا  شرایط به نفع  کشور رقم بخورد اما در کشور مادریغ از اینکه یک نفراز سیاستمداران ما قبل از اتمام خدمتشان اعتراف به ناتوانی کند وبرای پیشرفت کشورش بخواهد جای خود را به دیگری بدهد. اتفاقات اخیر وموضع گیری های بعضی از افراد در قدرت در حالیکه به مراحل اجرایی انتخابات خبرگان ومجلس شورای اسلامی وارد نشده ایم تعجب آوراست.که چقدر مزه قدرت زیر زبون بعضی ها مزه کرده وبهیچ وجه حاضر به ترک آن نیستند و با پیش داوری راجع به شخصیت افراد وگرو ه های سیاسی رقیب بازار اتهام را با کلمات کلیشه ای وخطرناک شروع کرد ه اند که این برخورد در شان فرهنگ اسلامی نبوده ودور از تقوای الهی است . جا دارد در شرایط حساس کشور ومنطقه مواظب باشیم حتی با نیت خیر دشمنان قسم خورده نظام اسلامی را شاد نکنیم ویاد بگیریم رقیب سیاسی خود وسایر افراد جامعه را با هرسلیقه ای که دارند محترم بشماریم واجازه دهیم انتخابات از مجاری قانون اساسی و بر اساس توصیه بزرگان نظام مخصوصا مقام معظم رهبری وریاست محترم جمهورمراحل اجرای خود را طی کند امید. است در سایه وحدت ملی ورعایت تقوایی الهی شاهد انتخابات پر شور با حضور همه سلایق سیاسی زیر پرچم مقدس ایران اسلامی باشیم.عده ای از افراد که با حضور چندین ساله خود  در بخش های حساس جا معه شرایط فعلی را رقم زده اند ظاهرا بهیچ وجه حتی مشکلات جسمانی وبیماری های که مانع کارهای اجرایی می شود حاضر به ترک قدرت نیستند. این عده هروقت نزدیک به انتخابات می شویم از همه ظرفیت های عمومی برای جناح وگروه سیاسی خود استفاده می کنند وخود را حق مسلم ورقیبان را بااتهامات مختلف بی دین ،بی تقوا ودشمن انقلاب لقب می دهند.این شیوه برخورد که در اخلاق اسلامی جایگاهی ندارد. وتقریبا تکراری شده است توهین به شعور مردم به حساب می آید. اگر همه گروه ها وجناح های در قدرت به قانون اساسی پایبند باشند وبه انتخاب مردم احترام بگذارند قطعا نگرانی ها واتهامات برچیده می شود ومردم بهتر از هرکس دیگری برای رای دادن دوست ودشمن خود را می شناسند ونیاز به وکیل مدافع زوری ندارند. نکته بعد ی که انسان را متحیر می کند ظاهرا هیچ کسی در قدرت حاضر به کنارگیری برای استراحت وایجاد فرصت برای نیرو های جوانتر راندارد به قول دوستی ظاهرا در کشور ما همه راه های بالا رفتن از پلکان قدرت را تمرین کرده اند وهیچ کس راه پایین آمدن از قدرت رابلد نیست.وبا هر عملکردی حتی کهولت سن ومریضی قصد خداحافظی وبازنشستگی از قدرت را ندارند. این بدترین فرهنگ در مدیریت کشور است که عده ای نمایندگی را شغل فرض کرده ودوست دارند در هر شرایطی ومتوسل شدن به هر راهی در آن باقی بمانند.معمولا در دنیا رسم است با توجه به تغییرات محیطی و منطقه ای سیاست مداران تغییر می کنند تا  شرایط به نفع  کشور رقم بخورد اما در کشور مادریغ از اینکه یک نفراز سیاستمداران ما قبل از اتمام خدمتشان اعتراف به ناتوانی کند وبرای پیشرفت کشورش بخواهد جای خود را به دیگری بدهد. اتفاقات اخیر وموضع گیری های بعضی از افراد در قدرت در حالیکه به مراحل اجرایی انتخابات خبرگان ومجلس شورای اسلامی وارد نشده ایم تعجب آوراست.که چقدر مزه قدرت زیر زبون بعضی ها مزه کرده وبهیچ وجه حاضر به ترک آن نیستند و با پیش داوری راجع به شخصیت افراد وگرو ه های سیاسی رقیب بازار اتهام را با کلمات کلیشه ای وخطرناک شروع کرد ه اند که این برخورد در شان فرهنگ اسلامی نبوده ودور از تقوای الهی است . جا دارد در شرایط حساس کشور ومنطقه مواظب باشیم حتی با نیت خیر دشمنان قسم خورده نظام اسلامی را شاد نکنیم ویاد بگیریم رقیب سیاسی خود وسایر افراد جامعه را با هرسلیقه ای که دارند محترم بشماریم واجازه دهیم انتخابات از مجاری قانون اساسی و بر اساس توصیه بزرگان نظام مخصوصا مقام معظم رهبری وریاست محترم جمهورمراحل اجرای خود را طی کند امید. است در سایه وحدت ملی ورعایت تقوایی الهی شاهد انتخابات پر شور با حضور همه سلایق سیاسی زیر پرچم مقدس ایران اسلامی باشیم.

آذر ۲۴, ۱۳۹۴

اگرمردم حق انتخاب دارند پس نگرانی برای چیست

عده ای از افراد که با حضور چندین ساله خود  در بخش های حساس جا معه شرایط فعلی را رقم زده اند ظاهرا بهیچ وجه حتی […]