ورزش مدارس

به بهانه آغاز سال تحصیلی
تربیت بدنی وورزش حلقه مفقوده در آموزش و پرورش

علمای تعلیم وتربیت اعتقاد دارندانسان موجودی است با ابعاد جسمی ، عاطفی ، ذهنی وادراکی از نظر آنان تربیت در صورتی به تکامل می رسد که به همه ابعاد انسان توجه نداشته باشد. توجه افراطی به یک بخش از مقوله های تربیت وغافل شدن از سایر حیطه ها نه تنها سبب رشد وتعالی نمی شودبلکه مانع بزرگ در رسیدن به کمالات انسانی است. در حالی که این مهم در فلسفه آموزش وپرورش در بخش اهداف اصلی آمده است اما به دلیل اعمال نظرهای شخصی وسلیقه ای در سطوح مختلف آنچه که درنظام تعلیم وتربیت ما اتفاق می افتد توجه افراطی به حوزه شناختی وذهنی و بی توجهی مفرط به تربیت ابعاد جسمانی ،عاطفی واحساسی دانش آموزان است .نتیجه نگاه ذهن پروری درمدارس باعث نادیده گرفتن فعالیت های اساسی تربیت در دوره ابتدایی مانند فعالیت های پرورشی ، ورزشی ومهارت های زندگی می شود . بی توجهی به دروسی مانند هنر ، ورزش ، انضباط و فعالیت های پرورشی ومصادره آن ها به نفع دروس پایه مثل ریاضی و علوم با عث شده است خروجی های آموزش وپرورش در پایان دوره متوسطه که همان جوانان امروز هستند با شاخص های سلامت عمومی در ابعاد جسمی، روحی وروانی فاصله زیادی داشته باشند ومتاسفانه این روند غلط در دانشگاه هم ادامه می یابد تا مراحل اساسی تربیت از دست برود . نتیجه بی توجهی به ورزش دانش آموزان تربیت را به مخاطره انداخته بطوریکه هزینه های بیماری های حاصل از بی تحرکی به چند ین برابر افزایش یافته است با همین مقد مه ساده وکوتاه اگر با چشم باز به فضای فیزیکی مدارس ونگرش غالب مدیران سطوح مختلف آموزشی نگاه کنیم خواهیم دید به صورت افراطی بچه ها را صرفا به درس خواندن تشویق و ترغیب می کنند و به نیاز های حرکتی و عاطفی آنان مثل بازی های ورزشی و پرورشی ، هنر ، مهارت های زندگی توجهی همسو با برنا مه های آموزشی ندارند.
IMG14442737

شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

به بهانه آغاز سال تحصیلی تربیت بدنی وورزش حلقه مفقوده در آموزش و پرورش

به بهانه آغاز سال تحصیلی تربیت بدنی وورزش حلقه مفقوده در آموزش و پرورش علمای تعلیم وتربیت اعتقاد دارندانسان موجودی است با ابعاد جسمی ، عاطفی […]