خیرین وگلایه های که از دولتمردان دارند

دین مبیین اسلام بعنوان کامل ترین دین برای زندگی بشر است وبرای هر بعد از زندگی انسان برنامه های جامع وکاملی دارد یکی از سنت های خوب دین مبیین اسلام توجه به فقرا از طریق گسترش فرهنگ وقف است . که خوشبختانه در فرهنگ کشور ما نهادینه شده است وخیرین محترم از طریق بخشش دارایی های خود سعی در کمک رسانی به دستگاه ها ونهادهای را دارند که از منابع مالی لازم برای انجام وظایف خود برخوردار نیستند. بیشتراقدامات خیرین محترم در محل ها وحوزه های اسیب پذیر جامعه صورت می گیرید که طی سال های گذشته مورد کم توجهی مسوولین مختلف بوده است .ومعمولا اقدامات خیرین در بخش های ضروری مثل آموزش ودرمان  واز این قبیل کار هاست که به سلامت افراد آسیب پذیر جامعه مربوط می شود . خیرین از دولت ومسوولین شهری مثل شهرداری ها توقع همراهی وکمک در انجام این حرکت خدا پسندانه دارند که مورد بی مهری و کم توجهی آنان قرارمی گیرند. تا جایئکه بعضا موجب خستگی وپشیمانی آنان می شود و اعتراض خانواده آنان را در بر دارد.. این برخورد های سلبی و مایوس کنند بزرگترین مشکل ترویج فرهنگ غنی وقف در جامعه است که متاسفانه توان وحوصله خیرین محترم را از کف می برد .

اگر این نوع برخورد ها در شهرمقدس قم با خیرین صورت بگیردکه باید الگوی سایر استان ها وشهر های کشور باشد بهیچ وجه پسندیده نیست. وباید برای رفع موانع حمایتی خیرین در شهر قم عوامل تشویقی  مانند معافیت های مالیاتی مانند مراکز دینی واسلامی توسط شورای شهر وشهرداری ها صورت بگیرد. که متاسفانه آنطور که انتظار می رود این حمایت انجام نمی گیرد .در این جا به عنوان نمونه باید به طرح احداث مرکز آموزشی،درمانی توسط خیر محترم دربلوار ۱۵ خرداد قم که در یک محله محروم قم قراردارد باید اشاره کرد که خیر محترم با پرداخت بیش از هفتصد میلیون عوارض شهرداری برای دریافت مجوزیک در ما نگاه پانصد متری بار ها وبارها به طرق مختلف که آخرین آن درخواست ۵۰میلیون تومان برای احداث پاکینگ می باشد کار را متوقف کرده اند .سوال اساسی این است پس وظیفه دستگاه های دولتی وشهرداری ها برای رفع محرومیت این مناطق که طی سی و شش سال گذشته مورد کم مهری قرار گرفته اند چیست.آیا اکنون که بر اساس درخواست وتشویق معتمدین محل فردی با اراده خودش حاضر است نزدیک پنج میلیارد تومان برای این مرکز آموزشی ودرمانی هزینه کند باید با هزار ویک مشکل وسنگ اندازی مواجه شود . اگر بگویم مشکل خیرین ما هزینه کردن نیست بلکه قوانین دست وپاگیر ودلسرد کننده مسوولین می باشد. سخن به گزاف نگفته ایم . در این جا از استاندار محترم استان قم عاجزانه می خواهیم برای رفع محرومیت از چهره استان فرهنگ حمایت از خیرین را در دستور کار خود قرار دهند تا دیگر شاهد حضور بیشتر خیرین محترم برای کمک به مشکلات استان قم باشیم در این مسیر نقش شهرداری ها وشورای شهر بسیار مهم است که متاسفانه به لحاظ قوانین دست وپا گیر امکان تشویق وحمایت های لازم را از خیرین گرفته است.

دی ۲, ۱۳۹۴

لطف خیرین وظیفه مسوولین

خیرین وگلایه های که از دولتمردان دارند دین مبیین اسلام بعنوان کامل ترین دین برای زندگی بشر است وبرای هر بعد از زندگی انسان برنامه های […]