۱۱۶۴۳_۶۳۵۶۶۸۸۲۴۵۸۹۹۱۳۸۵۱_s

عوامل اجرایی ونظارتی انتخابات پیام مقام معظم رهبری را بشنوند وبه آن عمل کنند.

سخنان مهم مقام معظم رهبری در جمع مردم قم در سالگرد گرامیداشت ۱۹دی بسیار استراتژیک ومهم بود شاید کمترانتخاباتی رادیده باشیم که از مدت ها قبل مقام معظم رهبری با صدای رسا وشفاف بگویند آنانی هم که انقلاب ورهبری راقبول ندارند برای اقتدار کشور در انتخابات شرکت کنند.این پیام حاوی نکات ارزشمندی است که باید سرلوحه کارمتولیان انتخابات پیش رو قرار بگیرد . انتخاباتی که از تعداد داوطلبان آن می شود فهمید عظم جدی برای مشارکت حداکثری مردم وجود دارد. تنوع جریانات سیاسی وتعداد داوطلبین ثبت نام کننده برای انتخابات خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی فرصتی را ایجاد کرده است که اگرهمراه با درایت وتیز بینی مسوولین برگزارکننده اعم از هیات های اجرایی وشورای نگهبان باشد امید ها را برای برگزاری یک انتخابات پرشور درراستای قانون اساسی نوید می دهد.انتظار این است در بر رسی صلاحیت ها دغدغه مقام معظم رهبری برای مشارکت حداکثری با حضورچهره های وفاداربه انقلاب اسلامی فراهم شود. پرواضح است حضور حداکثری در انتخابات با تنوع کاندید ها از جریانات مختلف وفادار به انقلاب ورهبری میسر است.که در این دوره بایدبهتر از دوره های گذشته مورد توجه قرار بگیرد.شرایط منطقه ودشمنی های آشکاربعضی از کشور های خلیج فارس از یک سوکاهش منابع درآمدی دولت از سوی دیگرضرورت اتحاد ویک پارچه گی دولت وملت را در برابرهجمه های دشمنان می طلبد که این وفاق ملی باید دراسفند ۹۴با مشارکت حداکثری پایه صند ق های رای به نمایش گذاشته شود.ایجاد فرصت برابر برای همه داوطلبان نماینده گی از طریق رسانه ملی و برگزاری اجتماعات قانونی و برخورد جدی با عوامل خودسر از جمله نکات مهمی است که به برگزاری یک انتخابات سالم وباشکوه کمک می کند. تشویق جوانان،دانشجویان،بانوان وهمه اقشارمختلف جامعه برای حضور در صحنه انتخابات از طریق صدور مجوز های قانونی دراماکنی چون دانشگاه ها می تواند بستر حضوربالای مشارکت رادر انتخابات پیش روفراهم نماید.تجربه بیش از سی انتخابات درکشوربزرگ ایران امکان اشتباه وخطا را باید ازمسوولین برگزاری انتخابات بگیرد.وشرایط را بگونه ای فراهم کنند که موجب دلگرمی وحضورهمه جناح های سیاسی رامیسر سازد. در این دوره گسترش شبکه های مجازی دربین همه اقشارجامعه ازفرصت ها وتهدید های انتخاباتی حکایت دارد که باید به دقت تحت کنترل مسوولین امنیتی وانتظامی انتخابات قرار بگیرد.رعایت اخلاق وتقوای الهی از سوی کاندید ه هاواحزاب وگروه های سیاسی وبرابری همه داوطلبین ازظرفیت های تبلیغاتی یکسان باعث ایجاد شور وشعف انتخاباتی ومشارکت حداکثری می شود . مسوولین برگزاری انتخابات وبزرگان نظام وانقلاب در برنامه ریزی ها  وگفتار خود بیانات مقام معظم رهبری رامورد توجه قرار دهند. وازطرح شبهات وتفسیر های به رای واستفاده صنفی وجناحی ازبیانات رهبری که منافع ملی راخدشه دارمی کند بشدت پرهیزنمایند. توجه داشته باشیم اشاره بجا وبه موقع رهبری در باره حضور حداکثری در انتخابات راهبرد اساسی موفقیت ایران اسلامی  در شرایط حساس کنونی است که همه برای تحقق این راهبرد مهم خود را ملزم به اجرای آن بدانند.  94/10/20

 

دی ۲۰, ۱۳۹۴

بیانات رهبری راهبرد حداکثری برای مشارکت

عوامل اجرایی ونظارتی انتخابات پیام مقام معظم رهبری را بشنوند وبه آن عمل کنند. سخنان مهم مقام معظم رهبری در جمع مردم قم در سالگرد گرامیداشت […]