بیاییم اکنون که وزیرمحترم پرچم اصلاحات نظام آموزشی کشور را بلند کرده اند با ایشان همراه شویم ؟
سال هاست همه از ناکارآمدی نظام آموزشی کشوروضرورت تغییردر این حوزه صحبت می کنند
اما همه به فکر ناجی هستند وهیچکس خود را بدلیل هزینه های حرف نودر معرض خطر قرار نمی دهند مخصوصا اگر آن فرد وزیر آموزش وپرورش باشد. تجربه گذشته نشان داده است حفظ کرسی وزارت آنقدر مهم است که وقتی کارشناس ترین افراد حوزه نظام آموزشی کشور بر مسند وزارت آموزش وپرورش می نیشینند نه تنها حرف های کارشناسی گذشته خود را نمی زنند بلکه با هدف حفظ وضع موجود می خواهند وزیر باشند. ظاهرا این بار قضیه فرق کرده است و وزیر فعلی آموزش وپرورش می خواهد این سنت غلط یعنی حفظ وضع موجود را تغییر دهد وقصد دارند در راستای دغدغه های دلسوزان نظام تعلیم وتربیت کشورمخصوصا مقام معظم رهبری ودولت محترم نظام آموزشی کشور را از ذهن پروری به نظام آموزش مهارتی با هدف تربیت جوانانی شایسته وتوانمند برای زندگی فردا در کلاس جهانی تربیت کند صداها مخالف بالا می رود. این نگرانی زمانی بیشتر می شود که شاهدیم افرادی از داخل وخارج در برابر این تغییر موضع می گیرند که دیروز همراه این تئوری بودند وعد ه ای هم متاسفانه جز سابقه سیاسی تجربه ای در نظام آموزشی کشور ندارند. به نظر می رسد اکنون که وزیری مخلص وبا تجربه سه دهه کار علمی وآموزشی درنظام تعلیم وتربیت پرچم تغییر نظام نا کار آمد آموزشی کشوربالا برده اند اگر همکاری نمی کنیم لا اقل اجازه بدهیم این تغییری که مد نظر است وسال ها منتظر آن بوده ایم اجرا شود و بعدا در باره نتایج آن صحبت کنیم آنچه ضرورت اجرای اصلاحات نظام آموزشی کشور را امری اجتناب نا پذیر کرده است ناکارآمدی نظام آموزشی فعلی است که همه باید با آن همراه شویم.
دکتر علی محمدی
photo_2017-05-09_18-38-13

تیر ۸, ۱۳۹۷

همراهی با اصلاحات درآموزش وپرورش

بیاییم اکنون که وزیرمحترم پرچم اصلاحات نظام آموزشی کشور را بلند کرده اند با ایشان همراه شویم ؟ سال هاست همه از ناکارآمدی نظام آموزشی کشوروضرورت […]
تیر ۸, ۱۳۹۷

شماره ۱۰۸ هفته نامه سراسری نشاط وزندگی منتشر شد