مهر ۱۹, ۱۳۹۹

نظام نامه فرهنگی واجتماعی دانشگاه فرهنگیان

مهر ۱۹, ۱۳۹۹

اربعین حسینی ع

سخن مدیر مسئول راهپیمایی اربعین ظرفیت عظیم فرهنگی برای جوانان   درست درایامی که ژست گیرندگان فرهنگی آغشته به غرب فریاد وا اسلاما سر می دهند وسعی […]