انتخابات

کشوری که از منابع سرشارخدا دادی برخوردار و دارای نیروهای خلاق ومتخصص است نباید مانند امروز در مسائل اجتماعی،رفاهی واقتصادی مشکلات عد یده ای داشته باشد . بیشترمشکلات فعلی از بی تدبیرو عدم مدیریت مناسب بر جامعه تحمیل شده است .اصرار بر استفاده از مدیران نا کار آمد وبستن حلقه مدیران بر روی جوانان اصیل وبومی خصوصا در امورشورا و شهرداری ها این وضعیت را تشدید و به بحران های اجتماعی تبدیل کرده است. افرادی که با وصل شدن به منابع قدرت وثروت وشعار های پوپولیستی وارد کار زار انتخابات شد ه اند بداند رشد سیاسی وعلمی جامعه مانع از موفقیت آنان خواهدبود.این افراد بهتر است اگر برنامه عملیاتی برای اصلاح امورات جامعه دارند به جای شعار پردازی به تبعین برنامه های خود اقدام تا مورد ارزیابی کارشناسان قرار بگیرند.قطعا در انتخابات پیش رو اعم از ریاست جمهوری و شورا ها استراتژیک شعاربا شکست مواجه خواهد شد.در گذشته بدلیل فضای شعاری شاهد حضور افرادی در شورا های شهر بود ه ایم که این افراد در حد یک کارشناس هم سوابق اجرایی ندارند. سوال مهم این است افرادی که چهار سال وقت ومنابع ملت را ضایع کرد ه اند چرا زودتر از همه مجددا برای عضویت در شورا ها ثبت نام کرد ه اند . خوب است کسانیکه به خاطر منافع شخصی وجناحی ازاین افراد حمایت کرد ه اند اکنون از عملکرد آنان به مردم گزارش بدهند.وجود نیرو های بی انگیزه وناتوان به علوم روز مخصوصا در شوراها باعث کند شدن خدمات رسانی به مردم شده است. قطعا مردم در این دوره با تاسی از تحولات انتخاباتی سال های ۹۲ و ۹۴ نسبت به گذشته تصمیمی بهترو متفاوت تری خواهند گرفت . دکترعلی محمدیphoto_2017-05-09_18-37-39

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶

مردم نسبت به گذشته تصمیم بهتری خواهندگرفت

کشوری که از منابع سرشارخدا دادی برخوردار و دارای نیروهای خلاق ومتخصص است نباید مانند امروز در مسائل اجتماعی،رفاهی واقتصادی مشکلات عد یده ای داشته باشد […]
دی ۲۹, ۱۳۹۴

حذف حد اکثری راهبرد مشارکت حد اکثری نیست

حذف حد اکثری راهبرد مشارکت حد اکثری نیست هنوز چند روزی از سخنان رهبر معظم ا نقلاب در روز ۱۹ دیماه نگذشته است که ایشان با […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۴

اگرمردم حق انتخاب دارند پس نگرانی برای چیست

عده ای از افراد که با حضور چندین ساله خود  در بخش های حساس جا معه شرایط فعلی را رقم زده اند ظاهرا بهیچ وجه حتی […]