بازنشسته ها

سخن مدیر مسئول ۹۸
قانون منع بکار گیری بازنشستگان آغازی برای تحول در مدیریت کشور
پیچید گی تحولات اجتماعی از یک سو رشد تکنولوژی وتخصص گرای از سوی دیگرضرورت استفاده از نیروهای جوان، متخصص ومجهز به علوم روز را بیشتر می کند.تخصص گرایی در تصمیم گیری های اجتماعی از ملزومات اولیه رشد وتوسعه کشور است.توجه افراطی در بکار گیری نیرو های سنتی ،کم تحرک وبرخوردار نبودن از دانش روزدرگذشته مدیریت کشور را با بحران مواجه نموده وباعث نارضایتی مردم شده است. وجود مدیران ضعیف وسنتی در سازمان هاکه از سواد اطلاعاتی برخوردارنیستند.امکان نفوذ نیرو های سود جو را فراهم وناخواسته تصمیمات را تحت تاثیرجریانات ناصحیح قرارمی دهد.تصویب قانون منع بکار گیری مدیران باز نشسته می تواند میانگین سن مدیریتی کشور را جوانتروزمینه تحول را بیشتر کند..مدیران جوان و متخصص به پشتیبانی دانش وتخصص خود از اعتماد به نفس بالاتری برخورداربوده وجریان نفوذ و سو استفاده را کاهش می دهند..کم توجهی مدیران عالی به وظایف نظارتی خودوپاسخگو نبود ن در برابر مردم یکی دیگر اززیان های انتخاب مدیران سنتی و غیر متخصص درپست های کلید ی می باشد. امید واریم با توجه به رشد علمی جامعه ووجود جوانان شایسته ومتخصص و اجرایی شدن قانون منع بکار گیری نیرو های بازنشسته شاهد تحولات اساسی در مدیرت میانی کشور باشیم . دکترعلی محمدی
photo_2017-05-09_18-38-13photo_2017-11-25_21-58-37

آذر ۴, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول ۹۸ قانون منع بکار گیری بازنشستگان آغازی برای تحول در مدیریت کشور

سخن مدیر مسئول ۹۸ قانون منع بکار گیری بازنشستگان آغازی برای تحول در مدیریت کشور پیچید گی تحولات اجتماعی از یک سو رشد تکنولوژی وتخصص گرای […]