تعلیم وتربیت

به بهانه آغاز سال تحصیلی:
محیط تعلیم وتربیت با ید همه جانبه،جذاب وبا نشاط باشد.

آغاز سال تحصیلی جدید فرصت مغتنمی است تا با بازنگری برنامه های گذشته واستفاده از نتایج پژوهش های علمی در حوزه های گونا گون شیوه های نا کارآمد تربیتی را منسوخ واز روش های موثرتر برای تربیت نسل آینده استفاده کنیم.نگاه تک بعدی و سلیقه ای در آموزش و پرورش که بعضا بدلیل مشکلات مالی و مدیریتی اتفاق می افتد هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل می کند .افزایش هزینه های بخش آسیب های اجتماعی و درمانی طی سال های اخیر نشان از ضرورت اصلاح شیوه های صحیح تربیتی در مراکز آموزشی دارد.بی توجهی به فعالیت های سالم داخل مدرسه مثل بازی های گروهی و فعالیت های ورزشیاز یک سو توجه افراطی به ذهن پروری که محصول نگرش غلط به موضوع تربیت است از سوی دیگرمسیر تربیت را سخت وموجب دلزدگی بچه ها در محیط های آموزشی شده است . اگر با چشم باز به فضای فیزیکی مدارس ونگرش غا لب مدیران سطوح مختلف آموزشی بنگریم خواهیم دید که نظام آموزش فعلی به صورت افراطی بچه ها را به درس خواندن تشویق و به نیاز های حرکتی و عاطفی آنان مثل بازی های پرورشی ،تربیت بدنی ومهارت های زندگی توجه چندانی نمی شود . شاید بی دلیل نیست که غالب بچه ها خصوصا در دوره های پا یین ترتحصیلی مثل ابتدایی آرزوی تعطیلی مدارس را دارند چرا که احساس می کنند در مدرسه نه تنها به نیاز های غریزی و ذاتی آنان مثل بازی های نشاط آورتوجه نمی شود بلکه بعضا برنامه های جاری مدرسه نیازهای غریزی آنان مثل خندیدن وبازی کردن را سرکوب می کند.
به نظر می رسد تا زمانیکه مشکل نگاه تک بعدی و ذهن پروری در نظام تعلیم وتربیت کشور ما حل نشود رسیدن به اهداف اصلی آ موزش و پرورش که تربیت انسانی کامل برای ورود به جامعه است محقق نمی شود اگر به نتایج پژوهش های انجام شده بر روی دانش اموزان در ابعاد روانی ، اخلاقی ، آسیب های اجتماعی وخصوصیات آمادگی جسمانی توجه نمایید به خوبی به ساختاروشیوه غلط نظام آموزشی کشوردر ناهمگونی تعلیم وتربیت در حیطه های،عقلانی،عاطفی،جسمانی،اخلاقی واعتقادیپی می بریم.
جادارد در ایامی مثل آغاز سال تحصیلی،هفته تربیت بدنی،هفته تربیت و هفته سلامت نسبت به اصلاح وبازنگری در شیوه های اجرایی برنامه های آموزش وپرورش در سطوح مختلف دوره های تحصیلی توجه نماییم و برای تقویت برنامه های که موجب ترویج سلامت عمومی دانش آموزان می شود با برنامه های نشاط آور مثل ورزش اهتمام بیشتری داشته باشیم. علی محمدی
photo_2016-09-26_00-02-26

مهر ۴, ۱۳۹۵

به بهانه آغاز سال تحصیلی: محیط تعلیم وتربیت با ید همه جانبه،جذاب وبا نشاط باشد.

به بهانه آغاز سال تحصیلی: محیط تعلیم وتربیت با ید همه جانبه،جذاب وبا نشاط باشد. آغاز سال تحصیلی جدید فرصت مغتنمی است تا با بازنگری برنامه […]