تغییراستانداران

نشاط ۸۹سخن مدیر مسئول :
مردم منتظرتغییرات استانداران ومدیران استانی هستند.
لزوم تغییرات شکلی ومحتوایی مدیران عالی محلی امری اجتناب ناپذیر است.این تغییرات باید از مسئولین عالیرتبه استان ها شامل(استانداران ومدیران کل) آغاز وتا سطوح شهرستان ها ادامه یابد.
اصرار بر ماندن در وضعیت موجود وبستن حلقه مدیریت کشور در دایره مدیران کهنسال وبی انگیزه موجب اتلاف وقت ومنابع و یاس ونا امیدی در جامعه خواهد شد.
استفاده ازمدیران سنتی همراه با کهولت سن وکندی در تصمیمگیری سرعت خدمت رسانی به مردم راکند وتحقق اهداف را با مشکل مواجه می سازد.عبور ازنسل های مدیریتی گذشته اعتماد کردن به جوانان وچهر ه های جدید در حوزه مدیریت عالی استان ها می تواند موجی از نشاط وامید را در جامعه وجوانان ایجاد کند .امید واریم با تعیین شاخص های مناسب برای اولین باردر دولت دوازدهم موضوع شایسته سالاری با رویکرد جوانگرای مورد توجه عملی قرار بگیرد.
شاید درفرهنگ و عادت مدیران فعلی کناره گیری از قدرت سخت باشد اماخوب است قبل از اینکه حکم بر برکناری آنان صادرشودخودداوطلبانه فضای خدمت را به نیروهای کار آمد و با انگیزه تربسپارند.قطعا این تغییرات به نفع کشور خواهد بود.
اگرمثل زمان امام راحل(ره) جوانان را باور کنیم و فرصت خدمت را برای آنان فراهم کنیم قطعاوضع جامعه به مراتب بهتر از امروز خواهد بود.
منتظر می مانیم تا به وعده ریاست محترم جمهور در خصوص جوان سازی کابینه وحضور بانوان در مدیریت کلان کشور واستان ها نمره مناسب بدهیم.
دکترعلی محمدی

نشاط ۸۹

شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول : مردم منتظرتغییر استانداران ومدیران استانی هستند.

سخن مدیر مسئول : مردم منتظرتغییرات استانداران ومدیران استانی هستند. لزوم تغییرات شکلی ومحتوایی مدیران عالی محلی امری اجتناب ناپذیر است.این تغییرات باید از مسئولین عالیرتبه […]