توسعه شهری

photo_2017-05-09_18-37-39توسعه شهری توسعه عمرانی نیست

توسعه همه جانبه نیازمند توسعه درابعاد فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،عمرانی و…می باشد..نمی دانم چرا عد ه ای نگاه به توسعه را فقط در توسعه عمرانی یا به زبان عامیانه ساخت وساز می بینند براساس این برداشت غلط هرجا بحث ارزیابی از عملکرد مطرح می شود مدیران عالی خصوصا شهرداران تعداد ساخت وساز های عمرانی رادربیلان کار خود برجسته می کنند.ودرادامه این برداشت غلط هرجا صحبت از شهرداری وشورای شهر است مهندسان اون هم از نوع مهندسان عمران خود را مدعی اصلی برای تصاحب این عناوین می دانند.نتیجه این نگاه در کشور ما که متاسفانه در سازمان ها ووزارت خانه های دیگر از جمله سازمان های فرهنگی هم رسوخ کرده است.معضلات زیادی به همراه داشته است که درابعاد مختلف در سطح جامعه وگرو های اجتماعی شاهد آن هستیم.در حالیه متخصصین علم مدیریت محور توسعه را نیروی انسانی می دانندو شهرداری ها بعنوان اصلی ترین نهاد مردمی باید کلیه فعالیت های عمرانی خود را متناسب با بستر های فرهنگی طراحی و اجرا کنند.این مهم مورد توجه نبوده وبیشتر مانور شهرداران کار های عمرانی است که بخشی از وظایف آنان می باشد.حال اگر متخصصین علوم انسانی ورفتار شناسی در بین اعضای شورای شهر وجود داشته باشند جریان توسعه وتخصیص اعتبارات بسوی ساخت وساز های می رود که به نیاز های شهروندان توجه ومسیررشد وتعالی آنان را فراهم می سازد.منظور نویسنده از بیان این حقایق از یک سوایجاد حساسیت در بین جامعه برای انتخاب آگاهانه تر اعضای شورای شهراست که یکی از وظایف خطیر آنان انتخاب شهرداران می باشد واز سوی دیگرجلوگیری از معضلاتی است که نتیجه تفکر تک بعدی در توسعه شهری مشاهده می شود. برای اثبات این مدعا اگر مطالعاتی را در حوزه هاوسازمان های تحت پوشش شهرداری ها داشته باشید . به خوبی ضعف جایگاه سازمان های فرهنگی،ورزشی،هنری در مقایسه با سازمان های عمرانی در شهرداری ها نمایان است. اگر شهرداران زیر ساخت های عمرانی شهررامتناسب باامور فرهنگی،اجتماعی،ورزشی، هنری وحتی اخلاقی واعتقادی شهروندان مورد توجه قرار بدهند قطعا معضلات اجتماعی کمتر وشاهد جامعه ای توسه یافته ترخواهیم بود. دکتر علی محمدی

خرداد ۸, ۱۳۹۶

توسعه شهری توسعه عمرانی نیست

توسعه شهری توسعه عمرانی نیست توسعه همه جانبه نیازمند توسعه درابعاد فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،عمرانی و…می باشد..نمی دانم چرا عد ه ای نگاه به توسعه را فقط در توسعه […]