داود محمدیماینده تهران ن

داود محمدی
نماینده مردم تهران ونایب رئیس اول کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس

تربیت باید همه جانبه وخلاقیت رادر دانش آموزان پرورش دهد
این نماینده مجلس در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه نشاط وزندگی گفت
مشکل اصلی آموزش وپرورش کشورمشکل نگرشی است اگرشناخت ما از انسان ونقش آن درجامعه کامل شود ومنابع انسانی هر جامعه راازمنابع اصلی توسعه بدانیم آن وقت آموزش وپرورش ودانشگاه ها بعنوان دستگاه های مولد در اولویت اول توزیع منابع مالی واز حمایت همه جانبه قوای سه گانه وآحاد جامعه برخوردار می شود.نگاه منسوخ شده گذشته به آموزش وپرورش که این دستگاه بزرگ فرهنگی کشور راهزینه برومصرف کننده می داند باید اصلاح وآموزش وپرورش در صدر توجه تصمیم گیران کشور درتخصیص منابع قرارگیرد. اگر این مهم اتفاق افتاد آنگاه مشکلات نظام آموزشی کشور در ابعاد مختلف حل خواهد شد آگر مشکلات آموزش وپرورش کشور حل شود بسیاری از معضلات اجتماعی ازبین می رود و هزینه دستگاه های حمایتی کشور کاهش میابد .
ایشان در پاسخ به این سوال که نقش مجلس شورای اسلامی وکمیسیون آ موزش وتحقیقات مجلس درارتقای بعد کمی وکیفی آموزش وپرورش چقدر مهم است فرمودند
به هرحال برای هراتفاقی نیازمند به قانون واجرای قانون هستیم اگرچه در سال های بعد از انقلاب قوانین مهمی مثل قانون اساسی وبرنامه های توسعه ای کشوروظایف و جایگاه دستگاه های مختلف از جمله آموزش وپرورش را مشخص نموده است.اگر این قوانین که تقریبا جامع هم بوده اند خوب اجرا می شد ما امروز با این همه مشکل در آموزش وپرورش مواجه نبودیم.بعنوان نمونه توجه به آموزش وپرورش رایگان در اصل سوم قانون اساسی تاکید شده است یا اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی به رهبری امام راحل (ره) برای رفع تبعیض دربین مستضعفین ومرفعین شکل گرفت وبه عبارت بهتراستقرارعدالت آموزشی از اهم وظایف آموزش وپرورش است.آیا امروزشاهد تحقق این اهداف متعالی هستیم . ما نباید به بهانه درآمد زایی تبعیض آموزشی رادر کشور شاهد باشیم بطوریکه بعضی از فرزندان ما از بهترین امکانات آموزشی برخوردارباشند وبرخی از حد اقل ها هم در بعد سخت افزاری ونرم افزاری آموزشی برخوردار نباشند.این موضوع با آرمان های انقلاب وامام راحل (ره)سازگاری ندارد وظیفه دولت ومجلس است به این موضوعات مهم حساس وبا تصمیمات درست در قانون گذاری واجرای قانون این معضلات را کنترل واز بین ببرد.
ایشان در ادامه بیانات خود فرمودند :
وظیفه نمایندگان مجلس حساسیت به همه مسایل مردم وجامعه است اما نقش نمایندگان فرهنگی مجلس در حمایت از آموزش وپرورش ورفع تبعیض های نا روابین حقوق معلمان با سایر اقشار جامعه ازاهم وظایف است کا باید این جانب باهمکاران فرهنگی مجلس در کمیسیون های مربوطه حد اکثرتلاش خود رابرای حل مشکلات آموزش وپرورش در ابعاد مختلف داشته باشیم
اگر نگاه به آموزش وپرورش فراجناحی و وظیفه ای برای رشد فرهنگی کشور باشد جای امیدواری برای بهبود نظام آموزشی کشور درتمام ابعاد خواهیم بود.
ایشان درباره سند تحول ،معیشت معلمان نگاه تک بعدی که به تعلیم وتربیت درآموزش وپرورش اشاره داشتند.
من سند تحول را مطالعه کرده ام این سند که نتیجه یک کارکارشناسی عمیق است باید محترم شمرده شود وبا توجه به فضای کنونی مخصوصا با گسترش فضای مجازی به روز شود .این اصلاحات نباید با نگاه سیاسی باشد.
درباره معیشت معلمان آنقدر که حرف زده شد است عمل نشده ما باید منت دار معلمان کشور باشیم که علیرغم کمبود ها وتبعیض های که وجود دارد با احساس مسئولیت به وظایف خطیر خود عمل می کنند.اما این تعهد ونجابت معلمان نباید مورد غفلت مطالبات آنان توسط مسئولین در قبال این قشر زحمت کش باشد. امیدوارم مجلس دهم قوانین حمایتی خوبی برای معیشت آحاد جامعه از جمله فرهنگیان عزیز باشیم
درباره تعلیم وتربیت ونگاهی که وجود دارد تعابیرزیاداست اما آنچه باید مهم شمرده شوداین است که تربیت باید همه جانبه وخلاقیت رادر دانش آموزان پرورش دهد . ما درآموزش وپرورش باید بدنبال تربیتی باشیم که حاصل آن جوانانی سالم ،مومن وآماده بکاردرجامعه باشد توجه افراطی به ذهن پروری غفلت از تربیت عاطفی،جسمانی،اخلاقی واعتقادی قطعا زیان آوروبی حاصل است به نظر می رسد در تربیت باید به رسالت های که بر دوش ما گذاشته شده است عمل کنیم نه براساس سلیقه های فردی .

photo_2016-06-03_15-30-33

تیر ۴, ۱۳۹۵

داود محمدی نماینده مردم تهران ونایب رئیس اول کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس

داود محمدی نماینده مردم تهران ونایب رئیس اول کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس تربیت باید همه جانبه وخلاقیت رادر دانش آموزان پرورش دهد این نماینده مجلس در […]