سلطانی فر

سید احمد سجادی از متخصصین علوم ورزشی ومدرس دانشگاه در ارتباط با معرفی آقای سلطانی فر بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان گفت سلطانی فر اگرچه که از تحصیل کرده های ورزش نیست اما در کارنامه مدیریتی او در سازمان های ورزشی نقاط امید بخشی مشاهده می شود که با کمک متخصصین این حوزه امید را به جامعه ورزش بر می گرداندimages

آبان ۱, ۱۳۹۵

سلطانیفر گزینه مناسبی برای وزارت ورزش است

سید احمد سجادی از متخصصین علوم ورزشی ومدرس دانشگاه در ارتباط با معرفی آقای سلطانی فر بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان گفت سلطانی فر […]