فیش های حقوقی

سخن مدیر مسئول
افشای فیش های حقوقی فرصت است یا تهدی
افشای فیش های حقوقی وپاداش های چند ده میلیونی برخی از مدیران ارشد بخش های دولتی شکاف بی اعتمادی میان مردم و دولت را عمیق و نظام سیاسی کشوررا در معرض تهدید قرار داده است.
مهار بحران بی اعتمادی میان دولت و مردم و یافتن راه های برون رفت از آن بدون درک دقیق و فهم عمیق این چالش امکان پذیر نیست و البته می تواند در کنترل فضای اجتماعی و مدیریت بحران موثر واقع گردد. چنین رویکردی مستلزم بررسی و تبیین ابعاد گوناگون پدیده افشاگری فیش های حقوقی به مثابه تهدیدی است که احساسات عمومی ایرانیان را برانگیخته و رگ حیاتی جامعه را هدف قرار داده است.
البته این پدیده از سوی سوداگران بحران های ساختگی علیه دولت هم مورد سوءاستفاده قرار گرفته و در آینده نیز خواهد گرفت. در حالی که همگان می دانند که پدیده افشاگری همواره یک پروژه سیاسی بوده و در این پرونده نیز مدیران دولت کنونی تنها متهم پرونده فساد سیاسی و سوءاستفاده از پست و مقام نیستند. بلکه فساد و تباهی میراث شوم دولت های گذشته بوده که برای این دولت به یادگار باقی مانده است.

گرچه بیان میراثی بودن فیش های نجومی مدیران نافی مسئولیت های حقوقی و اصل پاسخگویی دولت فعلی به افکار عمومی نیست.اما باید این کنترل ونظارت برفیش های حقوقی همه مدیران کشوری و لشکری در قوای سه گانه و نهادهای فرادولتی راشامل شود و بایستی همه در قبال چالش فیش های حقوقی به نحو مقتضی شفاف سازی نمایند..
اگر قرار بر افشاگری و شفاف سازی باشد، متاسفانه دامن خیلی از مدیران را می گیرد وخیلی ها بایستی برای تبرئه خویش در باره میزان حقوق آشکار و نهان خویش توضیح دهند و در فضای عمومی شفاف سازی کنند تا شک و تردیدهای موجود برطرف گردد. اگراین فرهنگ درحکومت اسلامی نهادینه شود قطعا اعتماد ملت بیشتر وجوانان را به آینده کشور امیدوارتر می کند . .
در چند روز اخیر برداشت های گوناگونی از پدیده افشاگری فیش های حقوقی صورت گرفته و از سناریوهای مختلفی پرده برداری شده است . اما امید است همه عوامل درگیربا این موضوع تمام تلاش خود را بکارگیرند تا از این تهدید ظاهری فرصتی ماندگار برای وحدت بین دولت وملت بسازند
علی محمدی.

۱۴۲۷۰۹۲۵۷۶۹۹۵

تیر ۴, ۱۳۹۵

افشای فیش های حقوقی فرصت است یا تهدی

سخن مدیر مسئول افشای فیش های حقوقی فرصت است یا تهدی افشای فیش های حقوقی وپاداش های چند ده میلیونی برخی از مدیران ارشد بخش های […]