سخن مدیرمسئول

پاسداشت روز قلم

من به قلم عشق می ورزم قلمی که بی صدا دنیا را به تلاطم وا میدارد.اگر توان استفاده از قلم افزون شود آنگاه صدای قلم از شلیک موشک بلندتر وموثرترخواهد بود. با این تفاوت که این صدا شوک بیداری وآن صدا نا بود کننده بشراست اگر حرمت وشان قلم را پاس بداریم وقلم ها را بارور کنیم امنیت وآرامش بیشتر با هزینه کمتر حاصل می شود. من به قلم عشق می ورزم چون قلم اثر بخش تر از قدرت وثروت است بخشی از اثرات قلم را با هم بخوانیم
قلم
همزاد روز های آگاهی ام
همزاد روز های غم،درد و شادی ام
همزاد نفس لحظه های لال
لحظه های شعر
لحظه های شعور
همزاد آرام فریاد
در حلقوم پر بغض واژه ها

قلم
لهجه ی شیرین تپیدنم
عشق ورزیدنم
لهجه ی ناب بی صدا فریاد شدنم

قلم
مونس
زبان
کلام دست های بی صدا
مادر واژه ها
اینچنین که بودی
در توان دستانم
نیک می دارمت

باتو بر طبل نمی کوبم
تفرقه نمی بارم
به واژه خیانت نمی کنم
آبادی را به واهمه و آتش نمی کشم
چون همیشه نیک می دارمت
دکتر علی محمدی
photo_2017-05-09_18-38-13

تیر ۲۰, ۱۳۹۶

سخن مدیرمسئول پاسداشت روز قلم

سخن مدیرمسئول پاسداشت روز قلم من به قلم عشق می ورزم قلمی که بی صدا دنیا را به تلاطم وا میدارد.اگر توان استفاده از قلم افزون […]