۱۴۲۷۰۹۲۵۷۶۹۹۵

 

تغییرشکلی ومحتوایی مجلس آینده امری اجتناب پذیر است

بر اساس یک نظریه ساده مدیریتی اگرمتناسب با تغییرات محیطی استراتژیک ما تغییر نکند در رقابت با رقبا قطعا قافیه را خواهیم باخت این تغییرات می تواند درابعاد نیروی انسانی ویا ساختارتشکیلاتی سازمان،نهاد،یا جامعه تحت مدیریت ما باشد.این حکم کلی در حوزه سیاسیت هم حتما کاربرد دارد. انتظارتغییراتی که از مجلس آینده داریم  به معنی عدول ازاصول وارزش ها نیست بلکه تغییر درروش ها وشیوه های نو برای غلبه بررقیب است. با این مقدمه کوتاه بایدگفت درشرایطی که تغییرات محیطی اطراف ما در بعد بین الملل وداخل تغییرات بنیادی بوده است تغییر در استراتژیک نهاد ها وقوای تصمیم گیر مثل مجلس شواری اسلامی امری اجتناب ناپذیر است که این تغییرات درنیروهای مجلس و محتوای مذاکرات،طرح مسائل مهم می تواند رخ دهد. اصراربرشیوه های ناکارآمد ودور بودن از دانش روزولو اینکه همراه با تعهد ودلسوزی باشد را ه به جایی نخواهد برد. ایکاش از داوطلبان مجلس شورای اسلامی هم یک آزمون ساده مثل خبرگان جهت آگاهی از میزان تسلط آنان و  سنجش مهارت های ساده ارتباطی با دنیای داخل وخارج مثل زبان دوم یا شیوه مطالعه در فضای مجازی را از داوطلبان نمایندگی می گرفتند. تا شاهد حضور افرادی در مجلس نباشیم که کمترین آگاهی درتحلیل ها وتصمیم گیری بدلیل عدم آشنای با علوم مختلف ومهارت های ارتباطی ندارند وصرفا براساس اطلاعات دریافتی دیگران تصمیم می گیرند .اگرچه که این شامل اکثر نیرو های کیفی مجلس نمی شود ولی مجلس شورای اسلامی جایگاه رفیعی است که نیاز به اندیشمندانی دارد.که در کنار تعهد ازبالندگی دردانش وتحرک لازم برای پیگیری امور مسلمین داشته باشد .وجود نیرو های سنتی و با تجربه اگرچه که گوهر گران بهایست اما اگر کهولت سن آنقدر باشد که توان حضور هشت ساعت در مجلس را نداشته باشد. خیانت به کسانی است که ما وکیل آنان شد ه ایم . خدا را شکر در بین همین کاندیدای معرفی شده هستند افرادی که از تخصص لازم برخوردار ودغدغه خدمت به نظام اسلامی را دارند. خوب است پیشکسوتان مجلس خودشان میدان را برای جوانان با انگیزه باز کنند. تا هم به خودشان یک استراحتی بدهند (پس از سال ها کار طاقت فرسایی نمایندگی )هم امکان ترزیق نیروی جوانی به مجلس فراهم کنند. شاید در فرهنگ ما این گونه تصمیم گیری و کناره گیری از قدرت سخت باشد اما زیبای آن موقعی است که قبل از اینکه مردم این تصمیم را بگیرند. خودمان داوطلبانه فضای خدمت را به نیر و های کار آمد و با انگیزه ای که تسلط کامل بر علوم روز وارتباطات دارند را فراهم کنیم. بلاخره یک روز مسوولین ما بایدیاد بگیرندپایین آمدن از قدرت را مثل بالا رفتن ازآن را اگر مثل زمان امام راحل (ره)جوانان را باور کنیم و فرصت خدمت کردن را برای آنان فراهم کنیم وضع جامعه به مراتب بهتر از امروز خواهد بود. میانسالان امروز در بین کاند ید ها همان بچه های این انقلاب و رزمند های دیروزی هستند که دشمن تا دندان مصلح را انگشت به دهان کرده بودند. جا دارد در سازندگی ایران اسلامی از تجربه آنان استفاده بیشتر بعمل بیاوریم .بقول رهبر معظم انقلاب با استفاده از روحیه مدیران جهادی می توان تمام قد جلوی دشمن ایستاد وایران را آبادوآرمان های خمینی کبیروشهدا ی عزیزرا برکشور جمهوری اسلامی ایران حاکم کرد. اگر تمامیت خواهان اجازه بدهند. ودیگران را که مخالف تفکر و عملکرد آنان هستند را معاند نظام ندانند.

 

 

 

 

بهمن ۲۷, ۱۳۹۴

تغییرمجلس آینده

  تغییرشکلی ومحتوایی مجلس آینده امری اجتناب پذیر است بر اساس یک نظریه ساده مدیریتی اگرمتناسب با تغییرات محیطی استراتژیک ما تغییر نکند در رقابت با […]