مدیران میانی

سخن مدیر مسئول
دولت دوازدهم در انتصاب
استانداران ،مدیران میانی ومدیران کل به تغییرات شکلی ومحتوای توجه نماید.
توجه و حساسیت درتشکیل کابینه نباید مختص تعیین وزراباشد.آنچه مردم انتظار دارند تغییرات اساسی وبنیادی مدیران میانی،استانداران ومدیران کلی هست که در خدمت کارنامه ای موفق ندارندومردم از عملکرد آنان راضی نیستند.تجارب گذشته نشان می دهد برخی از مدیران علیرغم ناتوانی در خدمت رسانی توانایی خوبی در لابی گری دارند وبا همین تاکتیک بیش از بیست سال است در موقعیت های حساس کشورخود را حفظ و طوری وانمود می کنند که کسی قدرت جابجایی آنان را ندارد.بیشتر نارضایتی مردم از این مدیرانی هست که سریع با تغییر رویکرد ظاهری خود را با دولت پیروزانتخابات، وزرا ومدیران عالی هماهنگ می کنند وفرصت خدمت را در اختیارجوانان ونیروهای تازه نفس قرار نمی دهند.از این نمونه مدیران در دستگاهها وسازمان های دولتی که در هر حال به فکر حفظ مناف وموقعیت خود هستند فراوان دیده می شود. اشاره به این موضوع مهم در تشکیل کابینه به این دلیل است که دولت دوازدهم نباید انرژی خودرا در چینش وزرا به اتمام برساند ودر تعیین استاندارها،مدیران میانی واجرایی که از حساسیت بیشتری در خدمات رسانی به مردم برخورداراست کارنظارت وکنترل را در انتصاب ها رها کند. امید واریم در دوره جدید مدیریتی کشوردولت دوازدهم با پایان دادن به عمر مدیران ناتوان گذشته ودادن میدان خدمت به جوانان وبانوان تازه نفس موجی از نشاط وشادابی را در جامعه ایجادتا شاهد پوست اندازی اساسی در مدیریت کلان کشور باشیم.قطعا این مهم بااستقرار نظام شایسته سالاری دربدنه مدیریت کشور با مشارکت همه احزاب وگروه های دلسوز نظام وانقلاب محقق می شود
دکترعلی محمدینشاط ۸۴

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

دولت دوازدهم در انتصاب استانداران ،مدیران میانی ومدیران کل به تغییرات شکلی ومحتوای توجه نماید.

سخن مدیر مسئول دولت دوازدهم در انتصاب استانداران ،مدیران میانی ومدیران کل به تغییرات شکلی ومحتوای توجه نماید. توجه و حساسیت درتشکیل کابینه نباید مختص تعیین […]