مدیریت با نوان

سخن مدیر مسئول
فرصت مشارکت بانوان در مدیریت کشور را به تهدید تبدیل نکنیم

با افزایش حضور بانوان در دانشگاه ها وفعالیت های اجتماعی بعنوان نیمی از جمعیت کشور طبیعی است که مطالبات این قشر برای قرار گرفتن در مناصب مدیریت عالی کشورروبه فزونی باشد. دولت دوازدهم همانگونه که در شعار های انتخاباتی خود اعلام کرده بود طی بخشنامه ای به دستگاهها وسازمان های دولتی خواستار حضور حداقل ۳۰ درصد ازبانوان در پست های مدیریتی کشورشد. اگرچه این اقدام می تواند فرصتی برای رشد وبالندگی کشورواقدامی برای رفع تبعیض جنسیتی در مدیریت کشور باشد.
توجه به نکات ذیل در اختصاص پست های مدیریتی به خانم ها حائز اهمیت است.
۱- همانقدرکه حضور بانوان در مناصب فرهنگی،اجتماعی وحتی اقتصادی موثر است. استفاده از بانوان در مسئولیت های سخت وطاقت فرسا وچالشی ممکن است باعث آسیب به آنان وجامعه شود.
۲- اختصاص پست های مدیریتی به بانوان نباید از منظرترحم واجبار دولتی باشد بلکه این مهم در راستای استقرار نظام شایسته سالاری در کشور است.
۳- دادن فرصت حداقل چهار ساله به بانوان در پست های مدیریتی زمان مناسبی برای ارزیابی از عملکرد آنان است.لذا باید ازپیش داوری وقضاوت های عجولانه از عملکردبانوان پرهیزشود.
۴- حضور بانوان در پست های مدیریتی موجب ایجاد رقابتی سازنده با مدیران آقا وموجب تلاش بیشتر و اعتلای کشور خواهدشد.
۵- ایجاد بانک اطلاعاتی از بانوان متخصص کشوراز طریق فراخوان ودعوت عمومی برای ارسال زومه ووارزیابی دقیق وعلمی از سوابق آنان برای مناصب خاص می تواند به موفقیت کشورو بانوان در مناصب دولتی کمک کند.
دکتر علی محمدی
photo_2017-09-04_12-50-49

شهریور ۱۳, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول فرصت مشارکت بانوان در مدیریت کشور را به تهدید تبدیل نکنیم

سخن مدیر مسئول فرصت مشارکت بانوان در مدیریت کشور را به تهدید تبدیل نکنیم با افزایش حضور بانوان در دانشگاه ها وفعالیت های اجتماعی بعنوان نیمی […]