۱۴۲۷۰۹۲۵۷۶۹۹۵تحقیقات باید کاربردی باشد

صرف این که یک کار تحقیقی خشک انجام شود کار کشور را جلو نمی برد

این مطلب را برای تست اضافه کردم.

آذر ۲۵, ۱۳۹۴

اهمیت پژوهش از حرف تا عمل …..

تحقیقات باید کاربردی باشد صرف این که یک کار تحقیقی خشک انجام شود کار کشور را جلو نمی برد این مطلب را برای تست اضافه کردم.