مواد مخدر

بعضی ازموضوعات اجتماعی آنقدر مشهود است که برای قضا وت کردن درباره عملکرد آن نیاز به هیچ زحمتی نیست سواد زیادی هم نمی خواهد بزرگ وکوچکی هم نداردقضاوت درباره کاهش یا افزایش به مواد مخدردرسطح جامعه ازاین موضوعات است .وقتی هرروزدرکوچه وخیابان با چشم خودت می بینی معتاد های سطح شهر ومحله شما نه تنها کم نشده اند بلکه روز به روز روبه افزایش هستند وافرادی هم که معتاد نبود ه اند به این جماعت اضا فه می شوند واین افراد با گستاخی تمام در سطح شهر آزادانه تردد می کنند.ودرروز روشن جلوی بچه ها اقدام به خرید وفروش مواد مخدر می کنند.آیا می توان گفت عده ای درحال مبارزه با مواد مخدر هستند. یا با دیدن این صحنه های ملال آور چگونه می توان باور کرد اراد ه ای برای مبارزه با مواد مخدر درمسوولین وجود دارد. ازاین غم انگیز تراینکه اخیرا تعداد خانم ها هم به جماعت معتادین درحال اضافه شدن هستند ومامورین هم یا پیدا نیستند یا قصد برخورد ندارند . چگونه باور کنیم یک ستاد پرطمطراقی درکشورواستانها وجود دارد برای مبارزه با مواد مخدرواقعا می شود باورکرد اگراراده ایی برای مبارزه با مواد مخدردرکشورواستان وجود دارد بیایند به مردم که جوانانشان مثل دسته گل دارند درجلوی چشما نشان پژمرده می شوند گزارش بدهند که مشکل کجاست که امروز به مراتب بیشتر از گذشته وآزادانه تر از گذشته مواد فروشان درسطح شهردر حال رفت وآمدند. چه تضمینی وجود دارد که فرزندان ما وشما به دام این دیو سیاه وخانمان سوزگرفتار نشوند . مسوولین محترم توجه داشته باشید نکند دل مشغولی های سیاسی وسیاست زدگی شما را ازوظایف مهم اجتماعی،دینی وقانونی باز بدارد آیاکسی ازمسئولین می تواند بگوید چرا آمار طلاق وناهنجاری های اخلاقی در جامعه رو به افزایش است مگرغیر از این است که ریشه بیشتر این معضلات دراعتیاد است. به نظر شما خانواده ها چقدر می توانند مراقب ومواظب فرزندانشان باشند. پس نقش جامعه ودولتمردان در برابر معضل کمر شکنی مثل اعتیاد کجاست. بد نیست اگرستادی در کشور واستان ها مسوولیت مبارزه با مواد مخدر رابعهده دارند وقراربوده که این ستاد زمینه کاهش مواد مخدررادرجامعه کم کند.الان در پایان سال ا قدام وعمل به مردم گزارش دهند که طی دو دهه گذشته چه اقداماتی کرده اند که منجربه کاهش مصرف مواد مخدر درجامعه نشده است. اگر موفق نبوده اند صادقانه به مردم بگویم مشکل کجاست تا هرکس که به وظایف خود عمل نکرده است محاکمه شود.چرا آماروارقام دقیق از میزان گرایش دانش آموزان ،دانشجویان ودختران به مواد مخدربه مردم نمی دهیم که شاید عده ای به فکر فرو روند وچاره ای بیاندیشند. اگرمانند نویسنده به لحاظ حرفه خود از نزدیک با همه اقشارجامعه خصوصا جوانان ودانشجویان در ارتباط باشید ووضع خوابگاه هارارصد کنید و میزان گرایش به مواد مخدر در جوانان رابا یک دهه قبل مقایسه کنی آن وقت می فهمید چه فاجعه ای در حال رخ دادن است وهمه خودشان را به خواب زده اند.اگرغیراز این بود ما شاهد رشد فزاینده اعتیاد دربین جوانان،نوجوانان،دختران،پسران وحتی بزرگسالان نبودیم. دکتر علی محمدیIMGL9132

فروردین ۸, ۱۳۹۶

سخن مدیرمسئول: مبارزه با مواد مخدر از حرف تا عمل

بعضی ازموضوعات اجتماعی آنقدر مشهود است که برای قضا وت کردن درباره عملکرد آن نیاز به هیچ زحمتی نیست سواد زیادی هم نمی خواهد بزرگ وکوچکی […]