سخن مدیر مسئول:
مسئول نظا رت بر عملکرد مدیران کشورکیست.

تعیین دوره چهارساله برای مدیریت عالی ومیانی کشوربه این دلیل بوده است که مدیران باید هرآنچه که در چنته دارند در این چهارسال رو کنند واین زمان فرصت مناسبی برای تحقق اهداف عالی سازمان ها می باشد. در کشور ما حتی آنجائیکه دوره مدیریتی مثل ریاست جمهوری چهار سال است افراد علاقمند به ترک مسئولیت نبوده وتمام تلاش خود را به جای تحقق وعد ه ها واهداف تعیین شده به انجام امور تبلیغی برای ماندن در دوره های بعد ی مدیریت معطوف می دارند. براستی چرا هیچ نهاد نظارتی بطور جدی برنامه مدیران را رصد واز آنان باز و خواست نمی کند.چرا نظارت در کشور ما صرفا مچ گیری ورسیدگی به تخلفات است . چرا عملکرد مدیران ضعیف وعدم تحقق اهداف پیش بینی شده مورد بررسی وبرخورد قانونی قرار نمی گیرد. این شیوه مدیریت در کشور فضای خدمت ورقابت رابه فضای چاپلوسی وتبلیغی تبدیل کرده است. بطوریکه اغلب مدیران تمام تلاش خود رامعطوف به حفاظت وماندگاری از خود معطوف می دارند نه تحقق اهداف سازمان. به نظر می رسد حلقه های مدیریت در کشور از هم گسیخته ودر بعد کنترل،نظارت وارزشیابی اهتمام جدی برای بررسی عملکرد مدیران وجود ندارد.به همین دلیل اکثر مدیران بجای پرداختند به برنامه های موثر وماندگار به کار های سطحی وزود بازده روی آورده اند. نتیجه این نگاه به مدیریت در کشوربسترها و زیرساخت های توسعه را کند ومنابع را هدرمی دهد.
دکترعلی محمدی
photo_2018-01-18_08-19-01

دی ۲۸, ۱۳۹۶

مسئول نظا رت بر عملکرد مدیران کشورکیست.

سخن مدیر مسئول: مسئول نظا رت بر عملکرد مدیران کشورکیست. تعیین دوره چهارساله برای مدیریت عالی ومیانی کشوربه این دلیل بوده است که مدیران باید هرآنچه […]