۹dey-heydarekarrarCom

نهم دی اراده ملت برای حفظ تمامیت نظام بود

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رهبری عالما نه امام راحل (ره) برپایه مردم شکل گرفت ودرادامه نیز باحضورآگاهانه مردم در سخت ترین شرایط تجربه هشت سال جنگ نا برابر با مخالفان خود را سر افرازانه پشت سر گذاشته است. این وفاداری مردم به نظام وامام ورهبری ریشه در باور های دینی وشعور سیاسی آنان دارد. تمام امید دشمنان وبد خواهان انقلاب اسلامی این است که با نفوذ بر صفوف متحد مردم وشکاف بین آنان ورهبری به پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران لطمه بزنند. این خطرنفوذ بعضا با نا آگاهی دوستان داخلی تشدید وناخواسته کشور رابسوی اهداف دشمن نزدیک می کنند. نهم دیماه بعد ازگذر از انتخابات ۸۸و تحرکات جریانات سیاسی در اعتراض به نتایج انتخابات با وسوسه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی همراه شد ومی رفت که کفه ترازو را به نفع دشمنان سنگین کند که یک بار دیگرنقش معجزه آسای ملت،رهبری هوشمند والطاف بیکران الهی به کمک ملت ایران آمد وبا حضور یک پارچه مردم همچون گذشته مانع ازموفقیت دشمن شد. ضمن گرامیداشت نهم دیماه ذکر چند نکته به نظر مهم می رسد که لازم است در شرایط حساس کنونی همه ملت عزیز ایران ودولتمردان واحزاب وگرو ه های سیاسی به آن توجه کنند.

۱- نهم دیماه ۸۸روز پیروزی مجدد نظام مقدس اسلامی در برابر دشمنان وروزبیعت امت با رهبرشان بود که این بیعت رمز پیروزی ملت ایران بوده وخواهد بود.

۲-عده ای در صدد هستند این حضور آگاهانه وبه موقع مردم وظیفه شناس را درنهم دیماه ۸۸دبنفع گروه وجناح سیاسی خود وتهدیدی برای رقیب قلمداد کنند. این شیوه بهره برداری ازفرصت نهم دیماه کوچک کردن خود است. این افراد بهتر است بجای سوء استفاده از حادثه بزرگ نهم دی با مردم همراه باشند چرا که مردم بهتر از هرکس سود وزیان خود را در معادلات سیاسی می دانند و به موقع تصمیم می گیرند.

۳-همه جناح ها وگروه های سیاسی داخل وخارج  کشوراز حرکت نهم دیماه درس بگیرند که با ملتی ورهبری مواجه هستند که هروقت منافع انقلاب به خطر بیافتد با هیچ کس تعارف نداشته وبرسر این منافع وارزش های انقلاب حاضر به معامله نیستند وهیچ چیز بجزمنافع ملی،آرمان های امام راحل(ره) وخون شهدا برای آن ها مهم نیست.

حرکت مردم در نهم دیماه  1388نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است و دشمنان بدانند اگر اختلاف سلیقه ونظر دردرون نظام وجود دارد معنای آن این نیست که آنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی دندان تیز کنند. همگان می دانند کشور ایران بر پایه اتحاد بین امت ورهبری استواروادامه خواهد داشت.آزادی واختلاف سلیقه تا زمانی که به تمامیت ارزش ها آسیب نرساند قابل طرح وبیان است. افراد وگروه های سیاسی در درون حاکمیت برای رقابت با یکدیگر برای خدمت در مناصب دولتی وغیر دولتی آزاد  وملت حامی خد متگزاران واقعی خود خواهند بود. ملت ایران در نهم دیماه ۸۸ نشان داد همچنان به تبعیت ازرهبری نطام اصرار دارند تا به سرنوشت کشورهای منطقه دچار نشوند. علی محمدی   مدرس دانشگاه

                                        

نهم دی اراده ملت برای حفظ تمامیت نظام بود

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رهبری عالما نه امام راحل (ره) برپایه مردم شکل گرفت ودرادامه نیز باحضورآگاهانه مردم در سخت ترین شرایط تجربه هشت سال جنگ نا برابر با مخالفان خود را سر افرازانه پشت سر گذاشته است. این وفاداری مردم به نظام وامام ورهبری ریشه در باور های دینی وشعور سیاسی آنان دارد. تمام امید دشمنان وبد خواهان انقلاب اسلامی این است که با نفوذ بر صفوف متحد مردم وشکاف بین آنان ورهبری به پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران لطمه بزنند. این خطرنفوذ بعضا با نا آگاهی دوستان داخلی تشدید وناخواسته کشور رابسوی اهداف دشمن نزدیک می کنند. نهم دیماه بعد ازگذر از انتخابات ۸۸و تحرکات جریانات سیاسی در اعتراض به نتایج انتخابات با وسوسه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی همراه شد ومی رفت که کفه ترازو را به نفع دشمنان سنگین کند که یک بار دیگرنقش معجزه آسای ملت،رهبری هوشمند والطاف بیکران الهی به کمک ملت ایران آمد وبا حضور یک پارچه مردم همچون گذشته مانع ازموفقیت دشمن شد. ضمن گرامیداشت نهم دیماه ذکر چند نکته به نظر مهم می رسد که لازم است در شرایط حساس کنونی همه ملت عزیز ایران ودولتمردان واحزاب وگرو ه های سیاسی به آن توجه کنند.

۱- نهم دیماه ۸۸روز پیروزی مجدد نظام مقدس اسلامی در برابر دشمنان وروزبیعت امت با رهبرشان بود که این بیعت رمز پیروزی ملت ایران بوده وخواهد بود.

۲-عده ای در صدد هستند این حضور آگاهانه وبه موقع مردم وظیفه شناس را درنهم دیماه ۸۸دبنفع گروه وجناح سیاسی خود وتهدیدی برای رقیب قلمداد کنند. این شیوه بهره برداری ازفرصت نهم دیماه کوچک کردن خود است. این افراد بهتر است بجای سوء استفاده از حادثه بزرگ نهم دی با مردم همراه باشند چرا که مردم بهتر از هرکس سود وزیان خود را در معادلات سیاسی می دانند و به موقع تصمیم می گیرند.

۳-همه جناح ها وگروه های سیاسی داخل وخارج  کشوراز حرکت نهم دیماه درس بگیرند که با ملتی ورهبری مواجه هستند که هروقت منافع انقلاب به خطر بیافتد با هیچ کس تعارف نداشته وبرسر این منافع وارزش های انقلاب حاضر به معامله نیستند وهیچ چیز بجزمنافع ملی،آرمان های امام راحل(ره) وخون شهدا برای آن ها مهم نیست.

حرکت مردم در نهم دیماه  1388نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است و دشمنان بدانند اگر اختلاف سلیقه ونظر دردرون نظام وجود دارد معنای آن این نیست که آنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی دندان تیز کنند. همگان می دانند کشور ایران بر پایه اتحاد بین امت ورهبری استواروادامه خواهد داشت.آزادی واختلاف سلیقه تا زمانی که به تمامیت ارزش ها آسیب نرساند قابل طرح وبیان است. افراد وگروه های سیاسی در درون حاکمیت برای رقابت با یکدیگر برای خدمت در مناصب دولتی وغیر دولتی آزاد  وملت حامی خد متگزاران واقعی خود خواهند بود. ملت ایران در نهم دیماه ۸۸ نشان داد همچنان به تبعیت ازرهبری نطام اصرار دارند تا به سرنوشت کشورهای منطقه دچار نشوند. علی محمدی   مدرس دانشگاه

                                        

نهم دی اراده ملت برای حفظ تمامیت نظام بود

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رهبری عالما نه امام راحل (ره) برپایه مردم شکل گرفت ودرادامه نیز باحضورآگاهانه مردم در سخت ترین شرایط تجربه هشت سال جنگ نا برابر با مخالفان خود را سر افرازانه پشت سر گذاشته است. این وفاداری مردم به نظام وامام ورهبری ریشه در باور های دینی وشعور سیاسی آنان دارد. تمام امید دشمنان وبد خواهان انقلاب اسلامی این است که با نفوذ بر صفوف متحد مردم وشکاف بین آنان ورهبری به پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران لطمه بزنند. این خطرنفوذ بعضا با نا آگاهی دوستان داخلی تشدید وناخواسته کشور رابسوی اهداف دشمن نزدیک می کنند. نهم دیماه بعد ازگذر از انتخابات ۸۸و تحرکات جریانات سیاسی در اعتراض به نتایج انتخابات با وسوسه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی همراه شد ومی رفت که کفه ترازو را به نفع دشمنان سنگین کند که یک بار دیگرنقش معجزه آسای ملت،رهبری هوشمند والطاف بیکران الهی به کمک ملت ایران آمد وبا حضور یک پارچه مردم همچون گذشته مانع ازموفقیت دشمن شد. ضمن گرامیداشت نهم دیماه ذکر چند نکته به نظر مهم می رسد که لازم است در شرایط حساس کنونی همه ملت عزیز ایران ودولتمردان واحزاب وگرو ه های سیاسی به آن توجه کنند.

۱- نهم دیماه ۸۸روز پیروزی مجدد نظام مقدس اسلامی در برابر دشمنان وروزبیعت امت با رهبرشان بود که این بیعت رمز پیروزی ملت ایران بوده وخواهد بود.

۲-عده ای در صدد هستند این حضور آگاهانه وبه موقع مردم وظیفه شناس را درنهم دیماه ۸۸دبنفع گروه وجناح سیاسی خود وتهدیدی برای رقیب قلمداد کنند. این شیوه بهره برداری ازفرصت نهم دیماه کوچک کردن خود است. این افراد بهتر است بجای سوء استفاده از حادثه بزرگ نهم دی با مردم همراه باشند چرا که مردم بهتر از هرکس سود وزیان خود را در معادلات سیاسی می دانند و به موقع تصمیم می گیرند.

۳-همه جناح ها وگروه های سیاسی داخل وخارج  کشوراز حرکت نهم دیماه درس بگیرند که با ملتی ورهبری مواجه هستند که هروقت منافع انقلاب به خطر بیافتد با هیچ کس تعارف نداشته وبرسر این منافع وارزش های انقلاب حاضر به معامله نیستند وهیچ چیز بجزمنافع ملی،آرمان های امام راحل(ره) وخون شهدا برای آن ها مهم نیست.

حرکت مردم در نهم دیماه  1388نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است و دشمنان بدانند اگر اختلاف سلیقه ونظر دردرون نظام وجود دارد معنای آن این نیست که آنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی دندان تیز کنند. همگان می دانند کشور ایران بر پایه اتحاد بین امت ورهبری استواروادامه خواهد داشت.آزادی واختلاف سلیقه تا زمانی که به تمامیت ارزش ها آسیب نرساند قابل طرح وبیان است. افراد وگروه های سیاسی در درون حاکمیت برای رقابت با یکدیگر برای خدمت در مناصب دولتی وغیر دولتی آزاد  وملت حامی خد متگزاران واقعی خود خواهند بود. ملت ایران در نهم دیماه ۸۸ نشان داد همچنان به تبعیت ازرهبری نطام اصرار دارند تا به سرنوشت کشورهای منطقه دچار نشوند.

                                        

دی ۱۰, ۱۳۹۴

نهم دی

نهم دی اراده ملت برای حفظ تمامیت نظام بود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رهبری عالما نه امام راحل (ره) برپایه مردم شکل گرفت ودرادامه […]