ورزش و شهرداران

نمی دانم چرا وقتی صحبت از شورای شهر وشهرداری می شود عد ه ای تصور می کنند که کارشورای شهرو شهرداری فقط ساخت وساز وکار های عمرانی است لذا مهندسین عمرانی همیشه خود رامدعی حضور در شورای شهر ونشستن بر صندلی شهرداری می دانند.این در حالی است که فقط ۱۰ درصد از وظایف شورای شهر پرداختند به امور عمرانی و ۹۰ درصد دیگرتوجه به مسائل اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی،هنری وسلامت شهروندان می باشد .اگر بر عملکرد شوراهای شهرقم از ابتدا تا کنون بنگریم به روشنی بی توجهی در امور اساسی شهروندان از جمله ورزش مشاهده می شود. اکنون سوال اساسی این است جایگاه ورزش در ادواره گذشته عملکرد شورای اسلامی چگونه بوده است.آیا شورای شهر وشهرداران تا کنون بستر های توسعه ورزش همگانی رادر سطح محلات قم فراهم نمود ه است. وقتی شهرداران در انجام رسالت ذاتی خود در توسعه ورزش همگانی نا موفق بود ه است آیا انتظار حمایت از قهرمانان وباشگاه ها از شورای غیر تخصصی شهرکه در آن یک نماینده ورزشی نیست معقول است.اگر مروری به حمایت شهرداران شهرهای مختلف کشور داشته باشیم خواهیم دید ورزش در رتبه چندم قرار گرفته است. بی توجهی به نقش ورزش در توسعه شهری سلامت عمومی شهروندان را در ابعاد جسمی وروحی با مخاطره مواجه می سازد.اکنون که مدیریت شهری بسوی تخصصی شدن گام بر می دارد ضروریست تشکلات اجتماعی با مشارکت جدی خود در انتخابات شورای اسلامی شهرنسبت به معرفی و حمایت از کاندیدای واجد الشرایط در تحقق حقوق صنفی خود با قاطعیت پا فشاری کنند.اگر انتخابات شورا ها همراه باشد با حضور نماینده همه صنوف وتشکلات اصلی جامعه قطعا عملکرد چنین شورای پس از چهارسال رشد وآبادانی شهر را در تمام ابعاد میسر می سازد .اکنون وقت آن است که جامعه بزرگ ورزش در سایه تدبیر پیشکسوتان برای معرفی و حمایت از کاندیدای مورد نظر خود برای حضور در شورای شهر اهتمام جدیدی داشته وپس از انتخابات پیگیرمطالبات ضایع شده جامعه ورزش در ادوار گذشته شوراها باشند. دکتر علی محمدی sporting

خرداد ۸, ۱۳۹۶

نقش شورای شهر وشهرداران در توسعه ورزش

نمی دانم چرا وقتی صحبت از شورای شهر وشهرداری می شود عد ه ای تصور می کنند که کارشورای شهرو شهرداری فقط ساخت وساز وکار های […]